Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

NOVÉ INŠPIRÁCIE K PRÁCI S OHROZENÝMI DEŤMI

25. máj 2018

V dňoch 20.5. až 24.5. 2018 sa 9 pracovníkov Náruče zúčastnilo študijnej cesty na Morave. Mali sme možnosť navštíviť 5 etablovaných organizácií, ktoré pracujú s podobnou cieľovou skupinou ako my. Cestu sme začínali návštevou našich kolegov v Poradenskom centre Náruč Čadca, ktorí nám predstavili programy a služby zamerané na pomoc rodinám ohrozených násilím. V Ostrave …

Viac

Správa o verejnej zbierke v Čadci

17. máj 2018

Predbežná správa zbierky Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme predbežnú správu zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 01. 03. 2017 – 01. 03. 2018 /vrátane/ výberom finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použili sa 2 pokladničky. Zbierka prebiehala v meste Čadca – …

Viac

Nečakané ocenenie našej práce

13. marec 2018

Vďaka dánskej nadácii THE VELUX FOUNDATIONS sa nám podarilo uviesť do života pilotný projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Zúročili sme naše mnohoročné skúsenosti a vybudovali modelové Detské advokačné centrum Náruč poskytujúce komplexnú pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického násilia. Naša práca  tím nadácie Velux zaujala, preto sa rozhodli natočiť krátky dokument, ktorý je zhrnutím nášho mnohoročného …

Viac

ĎALŠÍ UŽITOČNÝ PROJEKT ZA NAMI

7. marec 2018

V rámci projektu “Pomáhajme deťom ohrozeným násilím spoločne a účinnejšie” sme sa mohli od septembra 2017 do februára 2018 opäť vzdelávať. 32 našich kolegov a spolupracovníkov získalo počas 6 realizovaných vzdelávacích aktivít lepšie komunikačné zručnosti či praktické informácie ohľadom poskytovania prvej pomoci. Učili sme sa, ako efektívnejšie a účinnejšie pracovať s detskými i dospelými klientmi našich štyroch pracovísk: …

Viac

Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky v Čadci

6. február 2018

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme vyhodnotenie záverečnej správy k verejnej zbierke registrovanej pod číslom 501-2016-013190 Vyhodnotenie zaverecnej spravy

Viac

PREČO JE VZŤAHOVÁ VÄZBA TAKÁ DÔLEŽITÁ

6. február 2018

Neurovedecký výskum ukazuje, že ohrozujúce a bolestivé skúsenosti detí v detskom veku zvyšujú citlivosť nervového „pohotovostného systému“, ktorý označujeme ako obranný systém stredného mozgu. Tento je základom pre chronické obranné nastavenie a je jadrom tzv. zablokovanej dôvery. Nevhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú …

Viac

TO NAJZAUJÍMAVEJŠIE Z NAŠEJ KONFERENCIE

20. január 2018

Už sme vás informovali o našej konferencii http://naruc.sk/nove-trendy-v-praci-s-detmi-ohrozenymi-nasilim/, ktorú sme zorganizovali koncom minulého roka. Hojná účasť (vyše 120 profesionálov z najrôznejších oblastí), ako aj pozitívne ohlasy nás ubezpečili, že násilie páchané na deťoch je témou pre širokú odbornú obec a že je tu vôľa aj potenciál pristupovať k ochrane detí pred násilím  systémovo, v duchu najnovších poznatkov a trendov. Pre tých, …

Viac

ŠKOLÍME SA, ABY SME DOKÁZALI POMÁHAŤ LEPŠIE

11. december 2017

V uplynulom roku sme sa v rámci projektu „Integrácia nových diagnostických metód v poradensko-terapeutickom procese“ zúčastnili troch  veľmi podnetných a inšpiratívnych seminárov. Zamestnanci Detského krízového centra Náruč, Poradenského centra Náruč Čadca a Poradenského centra Náruč Žilina sa počas seminárov naučili novým spôsobom práce a komunikácie s dospelým i detským klientom. Osobitne obohacujúci bol kurz práce s terapeutickými kartami, kde sme si osvojili  prácu  s COPE …

Viac

Kým nie je neskoro

5. december 2017

Násilie  môže  zanechať závažné negatívne dopady  na  fyzickom aj duševnom zdraví detí, pričom tieto môžu pretrvávať po celý život. Aj preto patrí prevencia  násilia dlhodobo  ku kľúčovým programom našej organizácie. Tento rok sme sa prevencii venovali v rámci projektu „Kým nie je neskoro“.  V spolupráci so školami sme na území Žilinského regiónu absolvovali sériu preventívnych programov  a aktivít zameraných …

Viac

Nové trendy v práci s deťmi ohrozenými násilím

15. november 2017

9. novembra sme zorganizovali celonárodnú konferenciu nazvanú “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”. Privítali sme na nej vyše 120 účastníkov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, policajného vyšetrovania, zdravotníctva a ďalších odborníkov  prichádzajúcich vo svojej práci do styku s deťmi.  Zišli sme sa, aby sme zvýšili povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch a dôležitosti …

Viac