fbpx

Ako má postupovať pedagóg, keď sa dozvie o násilí páchanom na dieťati v mimoškolskom prostredí?

Deti trávia v škole veľa času a tak sa občas stáva, že sa so svojim trápením zdôveria učiteľovi, školskej psychologičke alebo inému pracovníkovi školy. Ako postupovať, keď sa od dieťaťa v škole dozvieme, že sa stalo obeťou násilia?

Školská inšpekcia jednotný postup neupravuje, učitelia sú často ponechaní na svoje znalosti, či intuíciu. Nachádzajú sa teda v neľahkej situácii, pretože sami musia zvažovať postupy, ako pomôcť dieťaťu a zároveň nepoškodiť niekoho iného. Vynára sa tu množstvo logických otázok:

  • Čo robiť ďalej?
  • Ktoré inštitúcie a osoby kontaktovať? A kto do procesu pomoci môže a má vstupovať?
  • Aké právne predpisy tento postup upravujú?

Aby sme pomohli deťom a najmä ich pedagógom zorientovať sa v tejto neľahkej situácii, vytvorili sme v roku 2021 v spolupráci s odborníkmi z Mestského úradu Žilina a pedagogickými i odbornými zamestnancami základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina pracovnú skupinu, ktorá sa téme venovala.

Dospeli sme k spoločnému záveru: učiteľom na deťoch a ich bezpečí v škole aj mimo školy záleží, ale ak má pedagóg riešiť situáciu násilia páchaného na dieťati, je nevyhnutné, aby na to nebol sám!

Zrodil sa preto nápad vytvoriť na školách tzv. CAN hliadky1 – akoby alternatívu požiarnej hliadky, ktorá zasahuje vtedy, ak je to potrebné. Táto malá skupina pedagogických a odborných zamestnancov v škole spoločne pracuje pri identifikácii podozrenia násilia na dieťati a je pripravená pomôcť deťom zažívajúcim násilie od blízkych osôb.

Ako pomôcku pre CAN hliadky na školách sme v spolupráci s odborníkmi v pracovnej skupine vytvorili Manuál pre riešenie podozrenia z násilia páchanom na deťoch. Praktický manuál stručne a prehľadne sumarizuje dôležité informácie o násilí páchanom na dieťati a možnostiach jeho riešenia. Obsahuje opis a praktické postupy činnosti CAN hliadky vrátane odporúčaní na jej oficiálne fungovanie v rámci školy. Prehľadný algoritmus na vyhodnocovanie podozrenia z násilia páchaného na dieťati dáva praktický a jednoduchý návod ako signály o ohrození riešiť. Manuál je dostupný len pre členov CAN hliadok, ktorí prešli úvodným seminárom organizovaným Náručou.

V deviatich prílohách Manuálu sú spracované „návody“, ako:

  • identifikovať podozrenie z násilia,
  • vyhodnotiť možné príznaky v správaní dieťaťa nasvedčujúce o násilí,,
  • postupovať pri podávaní podnetov na orgán SPODaSK či trestného oznámenia na políciu
  • z hľadiska slovenského práva postupovať, ak máme v škole podozrenie na násilie páchané na dieťati, ...

Jedna z príloh sa venuje najčastejším mýtom a obavám, s ktorými sa pri násilí na deťoch môžeme stretnúť  (vrátane ich vysvetlenia za účelom uvedenia vecí na pravú mieru).

V neposlednom rade je tu aj adresár inštitúcií, ktoré môžu byť nápomocné pedagógom alebo deťom v Žiline a okolí, pri riešení tejto neľahkej situácie.

Veríme, že zriadenie a činnosť CAN hliadok na základných školách je prínosom pre deti i učiteľov (či vedenie školy) a postupne budú aj ďalšie (i materské či stredné) školy zavádzať tento jednoduchý, no pritom veľmi nápomocný a účinný nástroj.

K 30.06.2023 existujú CAN hliadky na desiatke základných škôl v okresoch Žilina, Čadca, Námestovo a Dolný Kubín. Školenie CAN hliadok absolvovalo viac ako 80 odborníkov.

Keďže sa ako jediná organizácia v Žilinskom kraji špecializujeme na pomoc detským obetiam násilia, Náruč iniciuje a metodicky zastrešuje aj stretnutia členov CAN hliadok z jednotlivých škôl, aby sme spoločnými silami deťom pomáhali kvalitnejšie a efektívnejšie a aby učitelia „v tom neostávali sami“. V našom Detskom advokačnom centre Náruč, ktoré sa nachádza na žilinskom sídlisku Vlčince, vieme tiež deťom ohrozeným násilím a ich rodinám následne poskytovať bezplatnú psychologickú, sociálnu a právu pomoc a poradenstvo.

 1 Syndróm CAN (Child Abuse & Neglect) = syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

MATERIÁLY PRE ČLENOV CAN HLIADOK

Vstup do tejto sekcie je určený len preškoleným členom CAN hliadok. Pre prístup k obsahu tejto stránky je potrebné sa prihlásiť

Máte záujem o zriadenie CAN hliadky na Vašej škole?

kontaktujte nás mailom na adrese dac@naruc.sk