fbpx

Súčasťou terapeutickej práce v Detskom krízovom centre Náruč je vytváranie takého prostredia, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia. S cieľom ešte väčšmi priblížiť toto prostredie rodinnému zázemiu sme sa rozhodli využiť možnosti dané slovenskou legislatívou a rozšíriť rady našich zamestnancov o  profesionálnych rodičov.  Okrem iného tým sledujeme zníženie počtu detí umiestnených vo výchovnej skupine, zvýšenie kvality starostlivosti o týrané a zneužívané deti umiestnené v našom zariadení a v neposlednom rade chceme prispieť k procesu deinštitucionalizácie, ktorý aktuálne na Slovensku prebieha.

Do 2 profesionálnych rodín primárne umiestňujeme deti v nižšom veku (3 až 6 rokov). Kapacita profesionálnych rodín je 4 deti.

Metodicky sa odborná práca s profesionálnymi rodičmi riadi usmerneniami vyplývajúcimi z Internej normy IN_101_2015  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizačne je na prácu s profesionálnymi rodičmi vyčlenený tím pozostávajúci zo sociálnej pracovníčky a psychologičky, odborne vedený riaditeľom Detského krízového centra Náruč. Pri nastavovaní programu práce s profesionálnymi rodičmi sme sa okrem spomínanej internej normy riadili usmerneniami Zákona č. 305/2005 Z.z. a inšpirovali príkladmi dobrej praxe viacerých subjektov, ktoré na tomto poli pôsobia dlhodobo.

 

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1