fbpx

Súčasťou terapeutickej práce v Detskom krízovom centre Náruč je vytváranie takého prostredia, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia. S cieľom ešte väčšmi priblížiť toto prostredie rodinnému zázemiu sme sa rozhodli využiť možnosti dané slovenskou legislatívou a rozšíriť rady našich zamestnancov o  profesionálnych náhradných rodičov.  Okrem iného tým sledujeme zníženie počtu detí umiestnených vo výchovnej skupine, zvýšenie kvality starostlivosti o týrané a zneužívané deti umiestnené v našom zariadení a v neposlednom rade chceme prispieť k procesu deinštitucionalizácie, ktorý na Slovensku prebieha.

Do 2 profesionálnych rodín primárne umiestňujeme deti v nižšom veku (3 až 6 rokov). Kapacita 1 profesionálnej rodiny je vzhľadom na našu špecializáciu max. 2 deti.

Organizačne je na prácu s profesionálnymi náhradnými rodičmi vyčlenený tím pozostávajúci zo sociálnej pracovníčky a psychologičky, odborne vedený riaditeľom Detského krízového centra Náruč. Pri nastavovaní a realizácii programu práce profesionálnych náhradných rodičov sa riadime platnou legislatívou a inšpirujeme príkladmi dobrej praxe viacerých subjektov, ktoré na tomto poli pôsobia dlhodobo.

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1

In our therapeutic work with children in the Naruc Child Crisis we try to create the environment that develops a sense of security and safety in children. In order to achieve a comforting, home environment as well as to use the opportunities provided by Slovak legislation we have been implementing professional surrogate parenting program since 2016.

These are mainly young children aged 3 to 6 years, who are primarily placed in professional families. Our professional families can take care of 4 children (max. 2 children in 1 family due to our specialization on neglected and abused children).

Organizationally, a team consisting of a social worker and a psychologist, professionally led by the director of the Child Crisis Centre, work with professional parents. When setting the program of work with professional parents, in addition to above mentioned internal standard, we follow the guidelines of Acts no. 305/2005 and no. 376/2022 Coll, as well as the examples of good practice provided by our colleagues from other organizations working within the field.

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1

[:]