fbpx
[:sk]

Súčasťou terapeutickej práce v Detskom krízovom centre Náruč je vytváranie takého prostredia, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia. S cieľom ešte väčšmi priblížiť toto prostredie rodinnému zázemiu sme sa rozhodli využiť možnosti dané slovenskou legislatívou a rozšíriť rady našich zamestnancov o  profesionálnych rodičov.  Okrem iného tým sledujeme zníženie počtu detí umiestnených vo výchovnej skupine, zvýšenie kvality starostlivosti o týrané a zneužívané deti umiestnené v našom zariadení a v neposlednom rade chceme prispieť k procesu deinštitucionalizácie, ktorý aktuálne na Slovensku prebieha.

Do 2 profesionálnych rodín primárne umiestňujeme deti v nižšom veku (3 až 6 rokov). Kapacita profesionálnych rodín je 4 deti.

Metodicky sa odborná práca s profesionálnymi rodičmi riadi usmerneniami vyplývajúcimi z Internej normy IN_101_2015  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizačne je na prácu s profesionálnymi rodičmi vyčlenený tím pozostávajúci zo sociálnej pracovníčky a psychologičky, odborne vedený riaditeľom Detského krízového centra Náruč. Pri nastavovaní programu práce s profesionálnymi rodičmi sme sa okrem spomínanej internej normy riadili usmerneniami Zákona č. 305/2005 Z.z. a inšpirovali príkladmi dobrej praxe viacerých subjektov, ktoré na tomto poli pôsobia dlhodobo.

 

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1

[:en]

In our therapeutic work with children in the Naruc Child Crisis we try to create the environment that develops a sense of security and safety in children. In order to achieve a comforting, home environment,  we decided to use the opportunities provided by Slovak legislation and to start working with professional parents as regular members of our staff.

These are mainly young children aged 1 to 3 years, who are primarily placed in professional families. Our professional  families can take care of 4 children.

Methodologically, professional parenting is governed by the guidelines arising from the Internal Standard IN_101_2015 of the Center for Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. Organizationally, a team consisting of a social worker and a psychologist, professionally led by the director of the Child Crisis Centre, work with professional parents. When setting the program of work with professional parents, in addition to above mentioned internal standard, we follow the guidelines of Act no. 305/2005 Coll, as well as the examples of  good practice provided by  our colleagues fom other organizations working in the field.

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1

[:]