fbpx
„Prijatie cudzieho dieťaťa do rodiny je veľmi závažná skutočnosť, je to vlastne rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý život profesionálnej rodiny“ (Bohovicová a kol., 2000, s. 34). Proces rozhodovania pre vykonávanie tejto náročnej, no zmyslupnej práce, je istým spôsobom špecifický. Je potrebné si zvážiť rôzne perspektívy, v prvom rade motív. Aký je môj/náš dôvod stať sa profesionálnym rodičom? Čo […]

Prijatie cudzieho dieťaťa do rodiny je veľmi závažná skutočnosť, je to vlastne rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý život profesionálnej rodiny“

(Bohovicová a kol., 2000, s. 34). Proces rozhodovania pre vykonávanie tejto náročnej, no zmyslupnej práce, je istým spôsobom špecifický. Je potrebné si zvážiť rôzne perspektívy, v prvom rade motív. Aký je môj/náš dôvod stať sa profesionálnym rodičom? Čo očakávam od seba? Čo očakávam od dieťaťa? Budem schopný/á vychovávať a mať rád dieťa, ktoré vlastne ani nepoznám? Ako sa tým zmení naša rodina? Profesionálna výchova je kolektívna práca zahŕňajúca nielen rodiča, ale aj pracovníkov krízového strediska, príp. iných odborníkov. Budem schopný/á pracovať ako „tímový hráč“? Tieto aj rôzne iné otázky si pravdepodobne klade každý záujemca o pozíciu profesionálneho rodiča. 

Dôležité je zamerať sa aj na vlastnú rodinnú situáciu a postoje členov rodiny. Iné je, keď sa o dieťa bude starať matka sama, iné je to v prípade manželského páru a iné v prípade, že v rodine sa už nachádzajú deti (či už vlastné, alebo v náhradnej starostlivosti). Nemenej dôležité sú postoje ďalších členov rodiny. Výkon profesionálneho rodičovstva ovplyvní a do istej miery „zatrasie“ rodinným systémom. V domácnosti sa zrazu nachádzajú cudzie deti, ktoré prichádzajú z odlišného rodinného prostredia, majú vlastné zvyky, denný režim, osvojené pravidlá fungovania. Aj napriek tomu, že profesionálnym rodičom je napr. len jeden s manželov, s dieťaťom budú do kontaktu prichádzať aj ostatní členovia rodiny – partner, deti, starí rodičia, širšia rodina. Je preto vhodné, aby aj členovia širšej rodiny boli oboznámení zo zámerom záujemcu stať so profesionálnym rodičom. Je potrebné sa pripraviť aj na to, že môžu vyjadriť svoj nesúhlas. 

Dieťa umiestnené v starostlivosti profesionálneho rodiča vyvoláva záujem okolia (susedia, poštár, predavač a pod.). Nakoľko profesionálny rodič rieši aj otázky školskej dochádzky, zdravotnej starostlivosti a mnohé iné, prichádza do kontaktu aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sa prirodzene zaujímajú o túto, im možno neznámu formu starostlivosti. Postoje okolia dokážu do značnej miery človeku jeho situáciu spríjemniť, ale aj skomplikovať. Pre profesionálneho rodiča je teda nápomocné, keď nájde vo svojom okolí osoby, ktoré ho dokážu podporiť. 

Ďalšou otázkou, ktorú je vhodné si v procese rozhodovania položiť, je miera tolerancie. Budem schopný/á postarať sa o dieťa mentálne postihnuté, dieťa iného vierovyznania, etnickej príslušnosti, deti menšie, či naopak staršie, viacčlennú súrodeneckú skupinu? Som schopný/á prijať dieťa, ktoré si sám nevyberiem?

Práca profesionálneho rodiča vyžaduje pravidelnú a intenzívnu spoluprácu s krízovým strediskom, nielen na pôde strediska, ale aj v mieste bydliska profesionálneho rodiča. Rodina tak stráca časť súkromia, dáva právo vedeniu krízového strediska na vstup do domácnosti. Profesionálny rodič plní povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, ktorými sú aj rozsiahla agenda, kontakt s biologickou rodinou dieťaťa, či porady v krízovom stredisku. Pravidelné konzultácie, porady a supervízie sú účinným nástrojom nielen na zdieľanie potrebných informácií v rámci tímu odborníkov, ale aj na skvalitňovanie a napredovanie pri výkone vlastnej práce. Na mieste je teda otázka: Sme ochotní a otvorení spolupracovať s krízovým strediskom? Sme ochotní sa ďalej vzdelávať?

Nemenej dôležitá je odpoveď na otázku, či je profesionálny rodič ochotný spolupracovať aj s biologickou rodinou dieťaťa. Profesionálna rodina má právo na anonymitu, tzn. zo strany vedenia krízového strediska nie je biologickej rodine dieťaťa poskytnutá informácia o mieste bydliska rodiny. Nemôžeme však zaručiť, že sa ju rodič nedozvie. Stretnutia dieťaťa s jeho rodinou prebiehajú vždy na neutrálnej pôde (napr. v priestoroch strediska). Kontakt dieťaťa s jeho rodinou je povolený len v prípade, že na dieťa nepôsobí negatívne. Je tiež možné, že biologickej rodine bude umožnené vziať si dieťa na víkendový, či prázdninový pobyt domov. Kontakt s rodinou je však v kompetencii sociálnej pracovníčky, ktorá je mediátorom vzťahu medzi biologickou a profesionálnou rodinou dieťaťa.

Comment (1)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)