fbpx

Od svojho vzniku má Náruč šťastie na priateľov, partnerov a podporovateľov, ktorí nás sprevádzajú na našej ceste.

Podporiť aktivity v prospech ohrozených detí a ich rodín je možné najrôznejšími spôsobmi:

  • Prispením na náš účet SK5409000000005052115603
  • Asignáciou 2% (1%) z vašich daní
  • Venovaním hmotných darov alebo služieb
  • Venovaním svojho voľného času na prácu s deťmi a pre deti

 

 S vaším prispením budeme môcť aj naďalej:

  • poskytovať kvalifikovanú odbornú starostlivosť deťom v Detskom krízovom centre Náruč a Detskom advokačnom centre Náruč
  • poskytovať špecializované poradenstvo obetiam domáceho násilia
  • realizovať podporné programy pre deti a rodiny ohrozené násilím
  • školiť profesionálov pracujúcich s obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania
  • realizovať preventívne aktivity pre deti na školách a naučiť ich, ako čeliť násiliu a ako sa chrániť
  • venovať sa aktivitám smerujúcim k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím…

ĎAKUJEME!

 

Identifikačné údaje

Názov občianskeho združenia: Náruč – Pomoc deťom v kríze
Sídlo organizácie: Zádubnie 56, 010 03 Žilina
Číslo účtu: SK5409000000005052115603

IČO: 36138665
DIČ: 2021380427
IČ DPH: SK2021380427  registrované podľa §7 Zákona o DPH

OKEČ
Kód:94999
Názov: Činnosti ostatných členských organizácií

Predmet činnosti
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálnych služieb zameraných na
pomoc týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím

Miesto, dátum a číslo registrácie združenia
MV SR, 13.11.1997, VVS/1-900/90-12992

Web: www.naruc.sk

Štatutárny zástupca
Mgr. Róbert Braciník, výkonný riaditeľ občianskeho združenia, 0905 988 600, bracinik@naruc.sk