fbpx

Na Slovensku žijú státisíce detí, ktoré sa vo svojom živote stretli s nejakou formou násilia. Túto smutnú skutočnosť potvrdil aj prvý národný výskum prevalencie násilia páchaného na deťoch (2013). Preto je zarážajúce, ako málo sa dosiaľ o tomto probléme hovorilo a ako málo sa pre tieto deti robí. Po rokoch práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi  považujeme za svoju povinnosť využiť svoje skúsenosti a podieľať sa na formovaní  systému ochrany detí založenom na úzkej spolupráci zainteresovaných inštitúcií. Opierame sa pritom o  Dohovor o právach dieťaťa a súvisiace dokumenty špeciálne upravujúce podmienky ochrany detí pred akoukoľvek formou násilia.

  • V rámci našich advokačných aktivít upriamujeme pozornosť zodpovedných činiteľov, odborníkov aj širšej verejnosti na problémy detí ohrozených násilím
  • Navrhujeme riešenia smerujúce k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím
  • Naši zástupcovia sa ako členovia expertných skupín spolupodieľajú na tvorbe legislatívy a postupov na ochranu detí pred násilím
  • Náruč je členom Koalície pre deti Slovenska, Asociácie krízových stredísk a ďalších zoskupení presadzujúcich ochranu práv a záujmov detí
  • Vzdelávame profesionálov pracujúcich s ohrozenými deťmi
  • Spolupracujeme s médiami s cieľom zvýšiť citlivosť spoločnosti voči násiliu na deťoch
  • Vydávame a prekladáme publikácie, ktoré zvyšujú informovanosť o problematike násilia páchaného na deťoch, určené ohrozeným deťom, rodinám, profesionálom pracujúcim s deťmi aj širšej verejnosti
  • Sledujeme plnenie relevantných národných aj medzinárodných strategických dokumentov a ich prenášanie do praktickej pomoci deťom ohrozeným násilím
  • Vyjadrujeme sa k pálčivým témam, ktoré v otázkach ochrany detí ohrozených násilím hýbu slovenskou spoločnosťou

 

Analýza situácie v oblasti ochrany detí pred násilím

Odkaz na PDF

 

K aktuálnym témam

Prečo vítame schválenie Lanzarotského dohovoru

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

Náruč sa pridáva k spoločnému vyhláseniu na ochranu detí pred násilím