fbpx

Pred niekoľkými dňami (29.9.2015) Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, známym tiež ako Lanzarotský dohovor. V situácii, keď slovenská verejnosť v rozpore s realitou považuje sexuálne násilie na deťoch za niečo, k čomu tu dochádza len výnimočne, keď veľká časť pediatrov pripúšťa, že za desaťročia praxe nezaevidovali jediný prípad sexuálne zneužitého dieťaťa, policajti ani prokurátori sa netaja presvedčením, že pri väčšine oznámení sexuálneho násilia zo strany detí ide o falošné obvinenia a súdne rozhodnutia umožňujú páchateľom usvedčeným z takýchto trestných činov vyviaznuť s podmienkou, vnímame prijatie Lanzarotského dohovoru ako veľmi dobrú správu.

Z pohľadu organizácie roky pôsobiacej v oblasti ochrany práv a záujmov detí ohrozených násilím oceňujeme komplexnosť, s akou Dohovor pristupuje k opatreniam zameraným na prevenciu a elimináciu sexuálneho zneužívania detí. So záujmom budeme sledovať napĺňanie týchto opatrení v praxi, či už v oblasti vzdelávania profesionálov pracujúcich s deťmi, zvyšovania povedomia detí o rizikách súvisiacich so sexuálnym násilím, vytvárania spolupracujúcich tímov odborníkov alebo uplatňovania ochranných opatrení v rámci trestnoprávnych konaní a v procese pomoci detským obetiam.

Neočakávame, že prijatím Lanzarotského dohovoru dôjde k okamžitému zlepšeniu systému ochrany detí pred sexuálnym násilím. Veríme však, že prihlásenie sa k jeho zásadám umožní takémuto násiliu predchádzať a účinnejšie pomáhať deťom, ktoré mu boli alebo sú vystavené.