fbpx

DKC Náruč je pobytové zariadenie na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom od roku 2000. Jeho kapacita je 20 miest. Klientmi sú primárne deti vo veku 3 -12 rokov. Všetky naše deti sú v rôznej miere poznačené patologickým prostredím, z ktorého pochádzajú. Niektoré prešli ťažkým psychickým alebo fyzickým týraním, iné sexuálnym zneužívaním. Väčšina bola hrubým spôsobom zanedbávaná. Prevažná časť trpí navyše rôznymi zdravotnými problémami ako znížená imunita, chronické ochorenia dýchacích ciest, katastrofálny stav chrupu… Niektoré deti k nám prichádzajú podvyživené… S pribúdajúcim vekom sa u nich prejavujú tiež poruchy správania v dôsledku dlhodobého pôsobenia negatívnych vzorov v rodine.

V DKC Náruč s deťmi štandardne pracuje 14 stálych zamestnancov. Personál tvoria ľudia, ktorí sú pre túto prácu vysoko motivovaní a zároveň disponujú potrebnými odbornými znalosťami. Odborní pracovníci centra majú vysokoškolské vzdelanie z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky či psychológie. Súčasťou ich odborného rastu je ďalšie vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi a rodinami ohrozenými násilím, ako aj práca pod supervíziou. Starostlivým výberom prešiel aj podporný personál. Všetko v centre smeruje k tomu, aby deti našli u nás prívetivé, akceptujúce prostredie, špecializovanú diagnostiku, kvalitnú terapeutickú starostlivosť a pedagogické vedenie cielene zamerané na posilnenie osobnosti detí a rozvoj  ich životných zručností.

  • Pre deti vykonávame celý rad opatrení sociálnoprávnej ochrany, ktoré zahŕňajú predovšetkým krízovú intervenciu, sociálnu a psychologickú diagnostiku, priamu starostlivosť o deti v rámci výchovnej činnosti, zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti.
  • Základná odborná starostlivosť je doplnená o široký repertoár podporných programov zameraných na posilnenie detí a ich naštartovanie do normálneho života.
  • V spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny hľadáme pre deti možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť ich situáciu, ideálne v súčinnosti s ich biologickými či náhradnými rodinami.
  • V rámci DKC Náruč poskytujeme tiež ambulantné psychologické a sociálne poradenstvo určené predovšetkým pre rodiny ohrozené domácim násilím, ale tiež konzultačné služby pre jednotlivcov aj inštitúcie.

Kontakujte nás

naruc@naruc.sk | 0948 578 053