fbpx
Skrátenie premlčacej doby pre obete sexuálne motivovaných trestných činov je neprípustným krokom, ktorý obmedzuje ich práva. O.i. si treba uvedomovať, že tieto obete sú v inej situácii, ako keď sa jedná o trestné činy proti majetku, či osobe. Vtedy obyčajne rozhorčenosť a hnev na páchateľa nás poháňajú, aby sme skutok okamžite nahlásili a domáhali sa […]

Skrátenie premlčacej doby pre obete sexuálne motivovaných trestných činov je neprípustným krokom, ktorý obmedzuje ich práva. O.i. si treba uvedomovať, že tieto obete sú v inej situácii, ako keď sa jedná o trestné činy proti majetku, či osobe. Vtedy obyčajne rozhorčenosť a hnev na páchateľa nás poháňajú, aby sme skutok okamžite nahlásili a domáhali sa spravodlivosti.

Ak Vás niekto sexuálne zneužíva, prežívate spleť rôznych pocitov, z ktorých dominuje hanba za to, čo sa Vám stalo. Ak ste maloletá osoba, vôbec nemusíte chápať, že sa jedná o niečo zlé. (V mnohých prípadoch dochádza k sexuálnemu zneužívaniu pod rúškom láskavosti a nežnosti, čo obete ešte viac mätie…).

Vo veľkom množstve prípadov sú obete od páchateľa existenčne závislé, alebo pod tlakom vyhrážok nie sú schopné vyhľadať pomoc, niekomu sa zdôveriť. Toľkokrát, im bolo povedané, že prezradenie skutku bude viesť v prvom rade k ich kriminalizácii, že tomu napokon uveria a boja sa vyjsť s pravdou von.

Preto sa nezriedka obete zneužívania rozhodnú prehovoriť až po dlhej dobe – keď sa vymania z vplyvu páchateľa, dospejú, prípadne nájdu vo svojom okolí dostatočnú podporu, aby zvládli celý trestný proces, ktorý v našich podmienkach veru nie je prechádzka ružovou záhradou – opakované konfrontácie, vyšetrovania, posudzovanie dôveryhodnosti…

Pre uzdravenie tých, ktorí zažili sexuálne násilie je kľúčové, aby sa domohli spravodlivosti, aby spoločnosť jasne uznala, že oni nenesú vinu na tom, čo sa stalo, aby bolo spravodlivosti učinené za dosť. Skrátením premlčacích lehôt chránime páchateľov na úkor ich obetí. 

Dňa 8. 2. 2024 Národná rada Slovenskej republiky schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. Schválené znenie sa týka aj detských obetí zločinov znásilnenia (§ 199 Trestného zákona), sexuálneho násilia (§ 200), sexuálneho zneužívania (§ 201) a týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§ 208), ktorým naše občianske združenie pomáha už viac ako 25 rokov.

Z pohľadu legislatívnej ochrany týchto detských obetí považujeme schválenú novelu za neodôvodnený krok späť. Doterajšími opatreniami sa Slovenská republika postupne približovala k zákonným úpravám vyspelých európskych štátov. Obzvlášť u detských obetí sexuálneho zneužívania sa týmto krokom prehlbuje pretrvávajúce porušenie záväzku Slovenskej republiky zabezpečiť im spravodlivosť.

V Anglicku a vo Walese neexistuje pre znásilnenie a iné závažné sexuálne trestné činy premlčacia doba vôbec (podobne v Írsku, na Cypre, v Dánsku a v Belgicku). Vo Francúzsku platí obvykle pre najzávažnejšie sexuálne trestné činy premlčacia lehota 30 rokov a ak sa jedná o neplnoletú obeť, je možné premlčaciu dobu ešte predĺžiť. V Nemecku premlčacia doba pri trestnom čine sexuálneho zneužitia spočíva, pokým obeť takéhoto činu nadobudne 21. rok svojho veku a pohybuje s v rozmedzí od 5 až do 30 rokov podľa závažnosti činu. Obdobne v Španielsku, Taliansku, Slovinsku a Lotyšsku.

Dňa 1. marca 2016 Slovenská republika ratifikovala tzv. Lanzarotský Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, v ktorom sa zaviazala prijať potrebné legislatívne opatrenia, aby zabezpečila, že lehota premlčania na začatie stíhania o.i. trestného činu sexuálneho zneužívania bude trvať dostatočný čas na to, aby umožňovala účinné začatie trestného stíhania po tom, ako obeť dovŕšila plnoletosť a ktorá je primeraná závažnosti takéhoto trestného činu.

Do 31.12.2017 bola všeobecná premlčacia lehota, t.j. lehota, v ktorej zaniká trestnosť zločinov znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania určená ustanovením §-u 87 ods. 1/ písm. b/ Trestného zákona na 20 rokov, pričom prísnejšia premlčacia doba podľa § 87 ods. 5/ Trestného zákona určovala, že trestné stíhanie sa premlčí najskôr tri roky potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný o.i. trestný čin sexuálneho zneužívania a týrania, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.

Od 1.1.2018, s nadobudnutím účinnosti Zákona č. 274/ 2017 Z. z. o obetiach trestných činov bola naďalej všeobecná premlčacia lehota, v ktorej zaniká trestnosť zločinov znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania určená ustanovením §-u 87 ods. 1/ písm. b/ Trestného zákona na 20 rokov, avšak od uvedeného dátumu došlo k sprísneniu kvalifikovanej premlčacej doby na pätnásť rokov potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný zločin znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania alebo týrania, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.

Od uvedenej poslednej zákonnej úpravy premlčania naďalej pretrváva multidisciplinárny konsenzus odborníkov pre oblasť ochrany detí v tom, že je potrebné prihliadať na osobitnú zraniteľnosť detských obetí týrania a zneužívania. Je teda možné jednoznačne konštatovať, že pokiaľ dňa 8.2.2024 schválený vládny návrh Trestného zákona v §-e 87 ods. 1/ písm. b/ znižuje všeobecnú premlčaciu lehotu, v ktorej zaniká trestnosť zločinov znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania na 15 rokov a súčasne síce ponecháva prísnejšiu premlčaciu dobu pre trestné činy znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania i týrania v §-e 87 ods. 5/, v skutočnosti de facto niektorým detským obetiam uvedených trestných činov premlčaciu dobu znižuje.

Schválený vládny návrh zákona upustil od úpravy všeobecnej premlčacej doby a prísnejšej premlčacej doby a aktuálne pripúšťa v prípadoch detských obetí násilia len jednotnú premlčaciu lehotu 15 rokov odo dňa nadobudnutia plnoletosti dieťaťa,

O tom prečo sa obete násilia nesprávajú tak, ako očakávame sa môžete dozvedieť v našom staršom článku zverejnenom TU. Ďalšie informácie k tejto téme z nášho webu: O tom, prečo sexuálne zneužívaným deťom na Slovensku často nepomôžeme… pritom spôsoby účinnejšej a rýchlejšej pomoci sú vo svete známe! či Prečo sa obete násilia nebránia alebo neutečú?

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)