fbpx

In our therapeutic work with children in the Naruc Child Crisis we try to create the environment that develops a sense of security and safety in children. In order to achieve a comforting, home environment,  we decided to use the opportunities provided by Slovak legislation and to start working with professional parents as regular members of our staff.

These are mainly young children aged 1 to 3 years, who are primarily placed in professional families. Our professional  families can take care of 4 children.

Methodologically, professional parenting is governed by the guidelines arising from the Internal Standard IN_101_2015 of the Center for Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. Organizationally, a team consisting of a social worker and a psychologist, professionally led by the director of the Child Crisis Centre, work with professional parents. When setting the program of work with professional parents, in addition to above mentioned internal standard, we follow the guidelines of Act no. 305/2005 Coll, as well as the examples of  good practice provided by  our colleagues fom other organizations working in the field.

Použité a odporúčané zdroje:

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305)

Zákonník práce (dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Stránka občianskeho združenia Návrat – Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (dostupné na: http://www.navrat.sk/co-robime/priprava-na-nrs/122-ako-prebieha-nas-trening-pre-profesionalnych-rodicov

Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Informácie o profesionálnom rodičovstve (dostupné na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846)

Bohovicová a kol., 2000. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: OZ Návrat. ISBN 80-976908-1-1