fbpx
Slovo grooming je prevzaté z angličtiny. V slovenskom jazyku preň nemáme jednoslovný ekvivalent, slovo „groom“ znamená „pripraviť na špecifickú pozíciu alebo účel“ či „pripraviť na budúcu rolu alebo funkciu“. Ako profesionáli pracujúci s deťmi (ale aj ako rodičia, priatelia, príbuzní, susedia …) sa s groomingom môžeme stretnúť pomerne často, no nevieme o tom … je veľký problém s jeho identifikáciou! Grooming […]

Slovo grooming je prevzaté z angličtiny. V slovenskom jazyku preň nemáme jednoslovný ekvivalent, slovo „groom“ znamená „pripraviť na špecifickú pozíciu alebo účel“ či „pripraviť na budúcu rolu alebo funkciu“.

Ako profesionáli pracujúci s deťmi (ale aj ako rodičia, priatelia, príbuzní, susedia …) sa s groomingom môžeme stretnúť pomerne často, no nevieme o tom … je veľký problém s jeho identifikáciou!

Grooming totiž znamená, že zneužívateľ si „pripravuje“ dieťa, rodinu, komunitu tak, aby mohol sexuálne zneužívanie realizovať. Svojim správaním si vytvára podmienky, aby bol pre dieťa či jeho okolie dôveryhodný a mohol nepozorovane páchať sexuálne zneužívanie bez zjavného rizika odhalenia. Grooming je zaujímavý fenomén. Nejde totiž o správanie trestné, agresívne či bezprostredne ohrozujúce. Naopak, nezriedka je to správanie priateľské, starostlivé, prívetivé, nápomocné.

Grooming prebieha mnohými spôsobmi, využíva pestrú škálu metód. Možno pri ňom identifikovať rôzne fázy: od nadviazania kontaktu až po uskutočnenie zneužívania. Groomeri využívajú on-line prostredie (internet) ale i priamy osobný kontakt.

Ak dokážeme grooming rozpoznať, dokážeme „vytušiť“ hroziace nebezpečenstvo a včas zasiahnuť.

Ak grooming dokážeme v príbehu sexuálne ohrozeného alebo zneužívaného dieťaťa identifikovať, prispieva to k lepšiemu porozumeniu správania dieťaťa, či jeho okolia a tým k rýchlejšiemu a účinnejšiemu poskytnutiu pomoci.

Naše občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci deťom ohrozeným sexuálnym, fyzickým a psychickým násilím a ich rodinám, ponúka odborníkom, profesionálom pracujúcim s deťmi, jedinečnú možnosť dozvedieť sa o groomingu viac formou internetového vzdelávania. Vzdelávanie je zložené z viacerých blokov. Ponúka stručný, prehľadný a odborný teoretický výklad od doc. Mgr. ThDr. Slávky Karkoškovej, PhD., lektorky, výskumníčky a poprednej slovenskej odborníčky na tému sexuálneho zneužívania. Vzdelávanie obsahuje aj odkazy na relevantnú odbornú literatúru či na filmy, v ktorých je problematika groomingu zobrazená. To len potvrdzuje, že ľudia sa s groomingom stretávajú a vnímajú ho, hoci tento jav nemajú pomenovaný. Vzdelávanie taktiež ponúka podnety na sebareflexiu, tvorivé úlohy pre lepšie porozumenie problematike, či možnosť sumarizácie a overenia si získaných vedomostí formou krátkeho testu.

Vzdelávanie nie je, kvôli citlivosti témy, verejne dostupné. Na našej webovej stránke  je potrebné vyžiadať si prístupové dáta, ktoré sú personalizované a majú obmedzenú časovú platnosť. Praktická skúsenosť ukazuje, že vzdelávanie je síce možné realizovať individuálnou formou, avšak priebežná diskusia menších pracovných tímov počas vzdelávania dáva možnosť riešenia/zrkadlenia konkrétnych prípadov či otvára nové pohľady na tému.

Loading

Comment (1)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)