fbpx
Vážení priatelia a partneri Náruče! Sme práve v období, keď spracúvame výročnú správu a chystáme sa na každoročný audit našej činnosti. Dovoľte mi, aby som Vám ponúkol základný prehľad toho, čím sme žili a ako sme pomáhali v roku 2019. Rovnako ako v uplynulých rokoch, ani v tom minulom sme sa nevyhli turbulenciám spôsobeným  obmenami na postoch odborných pracovníkov, či už z dôvodu […]

Vážení priatelia a partneri Náruče!

Sme práve v období, keď spracúvame výročnú správu a chystáme sa na každoročný audit našej činnosti. Dovoľte mi, aby som Vám ponúkol základný prehľad toho, čím sme žili a ako sme pomáhali v roku 2019.

Rovnako ako v uplynulých rokoch, ani v tom minulom sme sa nevyhli turbulenciám spôsobeným  obmenami na postoch odborných pracovníkov, či už z dôvodu odchodu na materské dovolenky, alebo z iných dôvodov. Ustáli sme to a dnes máme omladený tím, na ktorého prácu s deťmi a rodinami sme právom hrdí.

Teší nás, že dlhoročná práca s deťmi a rodinami ohrozenými násilím prináša svoje ovocie nielen v podobe zvyšovania kvality všetkých našich služieb a opatrení, ale tiež v zvyšovaní miery ich udržateľnosti. Po vyše 20 rokoch našej činnosti nemusíme partnerov presviedčať o tom, že včasná pomoc deťom a rodinám je dôležitá a stojí za to investovať do nej energiu, odbornosť a financie. Mnohí sa už sami presvedčili, že táto investícia má vysokú návratnosť, pretože nielen prispieva k podstatnému  zlepšeniu kvality života a zdravia ohrozených detí aj dospelých, ale pomáha predchádzať  možným sociálnym  či ekonomickým záťažiam v budúcnosti.  Ak však hovoríme o zlepšení našej udržateľnosti, neznamená to ešte, že situácia vo financovaní je úplne ideálna. Veľkú časť našich zdrojov naďalej tvoria  projekty, dotácie, príjmy z 2%, od sponzorovi a donorov. Sme vďační, že ste nám oporou a vďaka Vám sa nám darí pokrývať náklady na našu činnosť.

Nedá mi nespomenúť naše celonárodné aktivity zamerané na skvalitnenie práce s detskými obeťami násilia a zvyšovanie ich ochrany. V minulom roku sme sa sústredili predovšetkým na sprehľadnenie aplikačnej praxe vyplývajúcej z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí. Keďže zákon priniesol prelomové zmeny, v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a ďalšími inštitúciami sme venovali množstvo úsilia dolaďovaniu aplikácie nových opatrení tak, aby sa požiadavky zákona zosúladili s  reálnymi možnosťami, ako aj s potrebami detí a rodín v centrách, ako tie naše.

Ďalšou našou kľúčovou advokačnou aktivitou boli 4 okrúhle stoly, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s Kanceláriou verejnej ochrankyne práv a za účasti zástupcov rezortov vnútra, sociálnoprávnej ochrany a spravodlivosti. Cieľom okrúhlych stolov bolo definovať a do praxe zaviesť jednotné postupy, ktoré zlepšia postavenie detských obetí násilia v trestnom konaní, prispejú k efektivite vyšetrovacích procesov a zvýšia dostupnosť opatrení, ktoré deťom poskytnú ochranu v rámci trestného konania, ako aj následnú odbornú pomoc. Napĺňa nás radosťou a optimizmom, že výstupy z týchto okrúhlych stolov sa začínajú pozitívne prenášať do našej práce, keď znateľne začína stúpať počet výsluchov obetí sexuálneho zneužívania v našich výsluchových priestoroch  v Detskom advokačnom centre aj v Detskom krízovom centre Náruč.

V závere roka sme širokú odbornú verejnosť oslovili tiež prostredníctvom medzinárodnej odbornej konferencie „Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II.“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s  finančnou podporou THE VELUX Foundations už druhýkrát.

Viac o našej práci sa dozviete čo nevidieť z výročnej správy za rok 2019, ktorú zverejníme na našej  vynovenej stránke www.naruc.sk. Zatiaľ ponúkam aspoň pár faktov:

V roku 2019 sme:

  • Pomohli 643 klientom (z toho 132 deťom a 511 dospelým)
  • Vyškolili 183 odborníkov z rôznych oblastí
  • Mali vyše  50 stretnutí ohľadom tvorby legislatívy a obhajoby  práv detí
  • Informovali viac ako 400 detí o spôsoboch a možnostiach ochrany pred násilím
  • Zorganizovali 4 okrúhle stoly a 1 medzinárodnú konferenciu
  • Zorganizovali tábory, výlety, podporné kluby a rôzne ďalšie podujatia pre deti aj dospelých, ktorí sa ocitli v našej starostlivosti

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)