fbpx
Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti vo svojej vlastnej domácnosti. Deti, ktoré sú mu zverené do starostlivosti, žijú spoločne s jeho rodinou, zvyčajne teda s partnerom aj s ich biologickými deťmi. Profesionálny rodič zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť, čím deťom umožňuje zažiť fungujúce rodinné prostredie. Pracovný pomer profesionálneho rodiča sa uzatvára podľa § 42 ods. 1 a […]

Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti vo svojej vlastnej domácnosti. Deti, ktoré sú mu zverené do starostlivosti, žijú spoločne s jeho rodinou, zvyčajne teda s partnerom aj s ich biologickými deťmi. Profesionálny rodič zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť, čím deťom umožňuje zažiť fungujúce rodinné prostredie. Pracovný pomer profesionálneho rodiča sa uzatvára podľa § 42 ods. 1 a § 52 Zákonníka práce. Profesionálna rodina nie je ďalšia forma náhradnej rodinnej starostlivosti (ako napr. pestúnska starostlivosť), ale je formou individuálnej starostlivosti o  dieťa dočasne umiestnené v krízovom stredisku (alebo inom ústavnom zariadení). Dĺžka pobytu dieťaťa v krízovom stredisku sa pohybuje v rozpätí 6 – 12 mesiacov. Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť v našom zariadení je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, pokiaľ je to možné – t.j. v prípade, že sa rodinné pomery zlepšili natoľko, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa. Ak sa to nepodarí, dieťa je prednostne súdom umiestnené do náhradnej rodiny (k starým rodičom, iným príbuzným, pestúnom). Až poslednou možnosťou je umiestnenie dieťaťa do detského domova. Z uvedeného vyplýva, že špecifikom práce profesionálneho rodiča v krízovom stredisku je relatívne krátkodobá starostlivosť o deti na približne 6 až 12 mesačnej báze. Ďalším špecifikom práce profesionálneho rodiča u nás je potreba prijať dieťa aj krízovo zo dňa na deň – napr. v prípade vydania 24-hodinového predbežného opatrenia, keď je v pôvodnej rodine bezprostredne ohrozený život či zdravie dieťaťa.

Profesionálny rodič pracuje s deťmi, ktoré museli byť z rôznych dôvodov dočasne vyňaté z pôvodného rodinného prostredia. V prípade našich detských klientov ide o deti týrané, sexuálne zneužívané či hrubo zanedbávané. Tieto deti si so sebou nesú spomienky na negatívne zážitky zo svojej vlastnej rodiny, ktoré sa v rôznej miere prejavujú aj v ich správaní. Nezriedka sa stretávame s prejavmi ako emočná labilita dieťaťa, depresívne ladenie, poruchy správania, tendencie k agresivite či veku neprimerané sexualizované správanie. Profesionálny rodič má v Náruči k dispozícii odborný tím, s ktorým (okrem iného) vedie pravidelné konzultácie zamerané aj na podporu zvládania týchto náročných situácií, ktoré sa v rámci každodennej starostlivosti o zverené dieťa môžu (ale nemusia) vyskytnúť. 

Profesionálny rodič zabezpečuje okrem základnej starostlivosti o dieťa (strava, šatstvo, bývanie, školská dochádzka, zdravie) aj výchovné pôsobenie na dieťa, podporuje rozvoj jeho hodnotového systému. Podporuje zdravý vývin osobnosti dieťaťa, čo znamená rozvoj rozumových schopností dieťaťa (s ohľadom na jeho možnosti), rozvoj zdravého sebavedomia, zručností a schopností dieťaťa (podpora nadania, talentu), zabezpečuje plnohodnotné trávenie voľného času dieťaťa. Tiež udržiava a podporuje vzťahy medzi súrodencami a kontakt s biologickou rodinou dieťaťa.

Profesionálny rodič je spolu so svojou rodinou akýmsi modelom, aby dieťa, ktoré do tejto rodiny prichádza, mohlo zažiť autentickú rodinnú atmosféru a usporiadané rodinné vzťahy. 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)