fbpx

Už sme vás informovali o našej konferencii https://naruc.sk/nove-trendy-v-praci-s-detmi-ohrozenymi-nasilim/, ktorú sme zorganizovali koncom minulého roka. Hojná účasť (vyše 120 profesionálov z najrôznejších oblastí), ako aj pozitívne ohlasy nás ubezpečili, že násilie páchané na deťoch je témou pre širokú odbornú obec a že je tu vôľa aj potenciál pristupovať k ochrane detí pred násilím  systémovo, v duchu najnovších poznatkov a trendov. Pre tých, ktorí sa našej konferencie zúčastnili, ako aj pre tých, ktorým to nevyšlo, prinášame záznamy konferenčných príspevkov.

 

Mgr. Ivan Leitman, Náruč – Pomoc deťom v kríze

Otvorenie konferencie 

 

Mgr. Marta Pauková, Odbor sociálnych vecí ŽSK

Uvítací príhovor

 

Mgr. Ivana Mrázková, Riaditeľka Odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR

Právna úprava SPOD a SK – aktuálny stav a zámery do budúcnosti 

 

Prof. Judr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv

Uplatňovanie základného práva dieťaťa byť vypočuté v konaniach, ktoré sa ho týkajú 

 

Mgr. Mária Vargová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch: Ochrana detí pred násilím – koordinácia procesov a systémových opatrení

Ochrana detí pred násilím – koordinácia procesov a systémových opatrení 

 

PhDr. Zuzana Brňáková , JUDr. Anna Gašpercová, Detské advokačné centrum Náruč

Multidisciplinárny prístup ako základný predpoklad úspešnej pomoci deťom ohrozeným násilím 

 

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., Justičná akadémia Slovenskej republiky

Význam včasnej diagnostiky a pomoci dieťaťu ohrozenému násilím 

 

MUDr. Peter Truchlý, Detské oddelenie N s P PB

Úloha lekára v procese pomoci dieťaťu ohrozenému násilím 

 

PhDr. Alexandra Machková, kpt. Mgr. Helena Novotná, Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy

Sexuálne orientovaná trestná činnosť a interdisciplinárna spolupráca 

 

Mjr. Mgr. Peter Mastiš, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku

Praktické skúsenosti z vyšetrovania trestnej činnosti páchanej na dieťati 

 

Mgr. Róbert Braciník, Detské krízové centrum Náruč

Prečo je spolupráca odborníkov dôležitá pri tvorbe individuálneho plánu pomoci  

 

Záznamy z konferencie nájdete aj na našom YouTube kanále OZ Náruč.