fbpx

V zmysle § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme záverečnú správu  zbierky vykonávanej v meste Čadca od 04. 12. 2014 do 13. 12. 2014 výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek.

Celý čistý výnos zbierky vo výške 1206,10 € bol použitý na prácu s deťmi v priestoroch Poradensko-tréningového centra Náruč v Čadci alebo priamo v domácom prostredí detí, ako aj na prácu s deťmi počas pravidelných stretnutí v poradni, v priebehu letného tábora a počas mikulášskeho stretnutia. Z čistého výnosu zbierky boli zakúpené rôzne terapeutické a tvorivé pomôcky pre tzv. dielničky a workshopy, bolo zabezpečené doučovanie detí v priestoroch poradne, ako aj tlač podkladov pre učenie detí.

Využitie výnosu zbierky bolo podrobne špecifikované v Doplnení k záverečnej správe o verejnej zbierke, ktoré bolo predložené Odboru všeobecnej vnútornej správy OÚ Čadca. Tento správny orgán Záverečnú správu aj Doplnenie odobril s konštatovaním, že   organizátor predložil záverečnú správu verejnej zbierky v zákonom stanovenej lehote, záverečná správa obsahuje všetky náležitosti a doklady podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za zorganizovanie zbierky a vypracovanie priebežnej a záverečnej správy zodpovedná: Mgr. Elene Jedináková