fbpx

Od mája 2014 sa Náruč podieľa na projekte “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

Žiadateľ projektu: Centrum Slniečko, n.o.

Partneri projektu: – Náruč – pomoc deťom v kríze, Žilina, www.naruc.sk – Asociácia krízových stredísk, Nitra

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 05/2014 – 10/2015

Hlavný cieľ: Projekt je zameraný na zvýšenie zapojenie MVO do tvorby politík, a to konkrétnych strategických dokumentov: revízia národného akčného plánu pre deti, novelizácia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o detskom komisárovi či konkrétne kroky na implementáciu národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (vrátane metodík). Zapojením MVO očakávame vyššiu kvalitu zlepšujúcich návrhov priamo reflektujúcu potreby detí ktoré zaznamenávame na základe našej dennodennej práce s detskými obeťami násilia, ale aj spolupráce s často nedostatočne efektívne fungujúcimi zástupcami úradov práce. Integráciou zlepšujúcich návrhov v systéme sociálnoprávnej ochrany detí očakávame priame pozitívne dopady na životy týchto detí a ich rodín.

Projekt ma za cieľ zaplátať dieru v kapacitách MVO a poskytnúť ich zástupcom adekvátne možnosti zapojiť sa profesionálnym spôsobom do tvorby politík. Taktiež má zaistiť potrebnú kvalitu práce, aby sa z MVO stali pre štátnu správu relevantní partneri schopní v danom časovom horizonte (často aj ad hoc) a v danej kvalite prispieť želanou formou k zlepšeniu vzájomnej spolupráce.

Priebežná správa o projekte za rok 2014:

Analýza stavu / monitoring – dve stretnutia odborníkov z MVO: na stretnutí odborníkov v TT sa podarilo spracovalo analýzu súčasného stavu a zhrnúť návrhy na legislatívne zmeny. Konzultácie k príprave metodiky a následnému vypracovaniu alternatívnej správy k plneniu Dohovoru o právach dieťaťa, príprava k vypracovaniu Alternatívnej správy, konzultácie s odborníkmi z diagnostických a resocializačných centier, konzultácie u právnych expertov na problematiku ochrany dieťaťa, vypracovanie komentárov  k oficiálnemu stanovisku za Slovenskú stranu na tému „prístup detí v SR k vymožiteľnosti ich práv“ pre CRIN (Child Rights International Network),  komunikácia s partnermi v Koalícii pre deti Slovenska ohľadom spoločnej informačnej kampane k posilneniu práv detí.

Zhromažďovanie návrhov a podnetov – neustála komunikácia s odborníkmi v oblasti zameranej na problematiku násilia páchanom na deťoch, stretávanie sa jednotlivo i v menších špecializovaných skupinách. Výsledkom je jednotná línia zainteresovaných subjektov v postupe a smerovaní zmien. Výsledkom je jednotná línia zainteresovaných subjektov v postupe a smerovaní zmien. Účasť na pracovnom stretnutí prvej a druhej focusovej skupiny k téme „Zlepšenie fungovania systému ochrany detí pre násilím“ organizovanom  IVPR, pripomienkovanie metodickej príručky zameranej na koordinovaný postup pri riešení prípadov násilia na deťoch pre Národné koordinačné stredisko,  vypracovanie materiálu „Systém prepojených databáz ako nástroj identifikácie detí ohrozených syndrómom CAN“,  zhodnotenie potreby vytvárania Mutidisciplinárnych tímov.  Stretnutie zo zástupcami MVO, členmi Koalície pre deti a zástupcom Národného koordinačného strediska k príprave komunikačnej kampane a podkladom k alternatívnej správe.

Advokačné a lobbyingové aktivity – aktívne individuálne stretnutia so zástupcami MPSVaR SR, vyjednávania, pripomienkovania jednotlivých zmien tak k zákonu 305, ako aj podieľanie sa na príprave samostatného legislatívneho rámca špecializujúceho sa na problematiku násilia na deťoch. Účasť na Výbore pre deti a mládež , aktívne individuálne stretnutia so zástupcami MPSVaR SR. Stretnutie s riaditeľkou odboru na MPSVaR SR I.Mrázkovou a pracovníkmi MPSVaR SR ohľadom posledných pripomienok k zákonu o detskom komisárovi pred jeho zverejnením a predložením do parlamentu a k novele zákona 305. Účasť na okrúhlom stole k téme sexuálneho zneužívania detí organizovaný v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom. Aktívna účasť na odbornej diskusii na MPSVaR SR „Spoločne proti násiliu na deťoch“.  Aktívna účasť na stretnutí s hlavným odborníkom MZ SR, zameranom na zvýšenie participácie pediatrov na implementácii opatrení vyplývajúcich z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.  Príprava podkladov pre vytvorenie metodiky pre prácu multidisciplinárnych tímov pre riešenie prípadov násilia na deťoch pre NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVaR SR a po ich zapracovaní jej následné pripomienkovanie,

Práca s médiami – vytvorenie www.bezmodrin.sk. Stretnutie so zástupcami MVO a MPSVaR SR k príprave komunikačnej kampane na roky 2015-2016. Komunikácia s Nadáciou Markíza ohľadom plánovanej spolupráce na medializáciu témy násilia na deťoch. Vypracovanie stanoviska ohľadom podmienok medializácie citlivých prípadov ohrozených detí, s dôrazom na ochranu identity detí (osveta, edukácia). Stretnutie MVO a zástupcov médií k spoločnému týždňu na podporu práv detí „Počúvajme deti.“ Ad hoc vyjadrenia na tému ochrany detí pred násilím pre médiá.

Celý projekt sa realizuje vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu aktívne občiansktvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Program aktívne občianstvo a inklúzia

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)