fbpx

Dovoľte nám, aby sme s odstupom času zaspomínali na medzinárodnú konferenciu, zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom „Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II“.

Konferencia sa uskutočnila 15. októbra 2019 v Žiline a druhá bola preto, že prvú takto tematicky zameranú konferenciu sme zrealizovali v novembri 2017. Vzhľadom na veľmi dobrý ohlas sme sa rozhodli aspoň čiastočne vyplniť „medzeru na trhu“ v tejto téme a zároveň zaviesť tradíciu prinášania informácií o nových trendoch a možnostiach pomoci dieťaťu ohrozenému násilím na Slovensko.

Organizátorom konferencie bolo naše občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so  Žilinským samosprávnym krajom. Konferenciu sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore dánskej nadácie THE VELUX Foundations. Teší nás, že téma pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, oslovila aj najvyššiu predstaviteľku nášho štátu, keď nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Viac ako 150 účastníkov konferencie tvorili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Kancelárie Ministra vnútra SR, Akadémie Policajného zboru SR, okresných prokuratúr, stredných škôl, miestnych samospráv, regionálnych samospráv či centier pre deti a rodinu. Prítomní boli i zástupcovia výskumnej sféry či nadácie podporujúcej aktivity v prospech detí a rodín ohrozených násilím. K tomu všetkému sa v sále stretlo aj viac ako 40 zástupcov pomáhajúcich organizácií z  verejného i neverejného sektora.

Program konferencie bol rozdelený do 3 tematických blokov: V Bloku „Dieťa ohrozené násilím – dostáva sa mu reálnej pomoci?“– zazneli 2 príspevky zamerané na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany pobytovou, terénnou a ambulantnou formou a informácie Kancelárie verejného ochrancu práv, týkajúce sa koordinácie zainteresovaných subjektov pri práci s detskými obeťami násilia v trestnom konaní.Konferenciu zavŕšil popoludňajší blok „Nové poznatky a praktické aspekty pomoci dieťaťu ohrozenému násilím na Slovensku a v zahraničí“, kde rečníci a rečníčky z Chorvátska, Poľska i zo Slovenska priniesli pestrú mozaiku odborných poznatkov z oblasti medicíny, psychológie, legislatívy či koordinácie pomoci ohrozeným deťom a rodinám.  

Ako sme skonštatovali na záver konferencie:

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie sú ohrozené fyzickým týraním ani sexuálnym zneužívaním. Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme… Dobrá prax na celom svete preukazuje význam koordinovanej multidisciplinárnej spolupráce  v prípadoch detí ohrozených závažnými formami násilia. Je ideálne, ak je takáto spolupráca jasne definovaná, ukotvená v legislatíve a je regulérnou súčasťou systému sociálnoprávnej ochrany, práva a spravodlivosti v štáte.

Len spoločné, na dieťa orientované úsilie môže týmto deťom poskytnúť skutočne účinnú pomoc: SPOLOČNE naozaj DOKÁŽEME VIAC!

S láskavým súhlasom prednášajúcich je možné pozrieť si konferenčné príspevky vo forme videa:

 • Výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po novelizácii Zákona č. 305/2005 – nové pobytové a ambulantné programy pre deti ohrozené násilím na Slovensku

       Mgr. Mária Marcinová, riaditeľka Odboru SPODaSK Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 • Náruč – pobytové a ambulantné programy pre detské obete násilia – praktické skúsenosti  z realizácie výkonu opatrení po novelizácii zákona č. 305/2005, výhody multidisciplinárnej spolupráce

        Mgr. Róbert Braciník, riaditeľ, Detské krízové centrum Náruč

 • Potreba koordinácie zainteresovaných subjektov pri práci s detskými obeťami násilia v trestnom konaní     

       Mgr. Romana Fridriková, Kancelária verejného ochrancu práv

 • PROMISE – európske hnutie detských advokačných centier – trendy a filozofia

       Shawnna von Blixen, koordinátor skupiny pre spoluprácu v oblasti pri ochrane ohrozených detí, Rada štátov Baltského mora, Štokholm  

 • Detské advokačné centrá v Poľsku – SWOT analýza súčasného stavu

       Beata Wojtkowska, koordinátor centier pomoci deťom, Empowering Children Foundation, Varšava, Poľsko 

 • Detské advokačné centrum Náruč – fungovanie multidisciplinárnej spolupráce v slovenských podmienkach

       Mgr. Ľubomíra Mrázová, psychologička, Detské advokačné centrum Náruč

 • Dopady toxického stresu na dieťa a jeho budúci život

       MUDr. Peter Truchlý, pediater, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

 • Následky traumy na psychiku dieťaťa –význam dlhodobej a krátkodobej psychologickej pomoci deťom ohrozeným násilím

       Ella Selak Bagarič, klinická psychologička, Child Protection Center of Zagreb, Chorvátsko

 • Detstvo bez násilia – skúsenosti z poskytovania služieb celej rodine ohrozenej násilím v záujme dieťaťa

       Mgr. Petra Wűnschová, riaditeľka, Centrum Locika, Praha, Česká republika

 • Spolupráca prokuratúry s políciou a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv dieťaťa ako obete trestného činu

       JUDr. Tomáš Balogh, okresný prokurátor, Okresná prokuratúra Martin

 • Ochrana detí pred násilím – koordinácia procesov a realizácia systémových opatrení

       Mgr. Mária Vargová, riaditeľka, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, MPSVaR SR