Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Profesionálne rodiny

Súčasťou terapeutickej práce v Detskom krízovom centre Náruč je vytváranie takého prostredia, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia. S cieľom ešte väčšmi priblížiť toto prostredie rodinnému zázemiu sme sa rozhodli využiť možnosti dané slovenskou legislatívou a rozšíriť rady našich zamestnancov o  profesionálnych rodičov.  Okrem iného tým sledujeme zníženie počtu detí umiestnených vo výchovnej skupine, zvýšenie kvality starostlivosti o týrané a zneužívané deti umiestnené v našom zariadení a v neposlednom rade chceme prispieť k procesu deinštitucionalizácie, ktorý aktuálne na Slovensku prebieha.

Do 4 profesionálnych rodín plánujeme primárne umiestňovať predovšetkým deti v nižšom veku (3 až 6 rokov). Kapacita profesionálnych rodín by mala predstavovať počet 8 – 10 detí (v závislosti od početnosti súrodeneckých skupín).

Metodicky sa odborná práca s profesionálnymi rodičmi riadi usmerneniami vyplývajúcimi z Internej normy IN_101_2015  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizačne je na prácu s profesionálnymi rodičmi vyčlenený tím pozostávajúci zo sociálnej pracovníčky a psychologičky, odborne vedený riaditeľom Detského krízového centra Náruč. Pri nastavovaní programu práce s profesionálnymi rodičmi sme sa okrem spomínanej internej normy riadili usmerneniami Zákona č. 305/2005 Z.z. a inšpirovali príkladmi dobrej praxe viacerých subjektov, ktoré na tomto poli pôsobia dlhodobo.