Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Detské advokačné centrum Náruč

SPOLU POMÁHAME DEŤOM, KTORÉ SA STALI OBEŤAMI SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA ALEBO FYZICKÉHO TÝRANIA

 

AK MÁTE PODOZRENIE DAC ŠTATÚT Kde nás nájdete?

 

Spomedzi detí ohrozených násilím za najohrozenejšie považujeme deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci – či už sa jedná o pomoc terapeutickú, sociálnu, právnu alebo zdravotnú.

Vďaka  pilotnému projektu podporeného Nadáciou VELUX sme sa rozhodli zúročiť naše mnohoročné skúsenosti a  vybudovať modelové detské advokačné centrum poskytujúce  takto ohrozeným deťom komplexnú pomoc opierajúcu sa o multidisciplinárnu spoluprácu za účasti čo možno najširšieho spektra spolupracujúcich odborníkov a inštitúcií.

V zmysle aktuálne platnej legislatívy funguje Detské advokačné centrum Náruč ako organizačná súčasť Detského krízového centra Náruč a ako také vykonáva opatrenia na základe platnej akreditácie vydanej akreditačnou komisiou MPSVaR.  Tím skúsených a odborne vyškolených pracovníkov tu deťom poskytuje bezplatnú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc, doplnenú podľa potreby o špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

Centrum je vybudované ako  bezpečné miesto,  kde sa sústreďujú spoločné aktivity smerujúce k riešeniu situácie dieťaťa a jeho rodiny.

 1. Komu pomáhame 
 • deťom do 18 rokov, ktoré sa stali obeťami akejkoľvek formy sexuálneho násilia alebo fyzického týrania
 • blízkym osobám čeliacim náročnej situácii v živote dieťaťa a rodiny
 1. Čo ponúkame
 • bezpečné a neutrálne miesto pre deti v prípadoch podozrenia na sexuálne zneužívanie alebo týranie
 • skúsený tím odborníkov vyškolených viesť rozhovory s dieťaťom, poskytnúť deťom terapeutickú pomoc, pracovať s ohrozenými rodinami
 • vypočúvaciu miestnosť vybavenú snímacou technikou, ktorá umožňuje plnohodnotné vyhotovovanie záznamov pre účely trestnoprávneho a súdneho konania
 • sprevádzanie dieťaťa a jeho najbližších počas celého procesu nasledujúceho po odhalení podozrenia na sexuálne zneužívanie dieťaťa
 • otvorený priestor pre multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov a inštitúcií zapojených do riešenia prípadov sexuálneho zneužívania a fyzického týrania detí
 • vzdelávanie pre profesionálov prichádzajúcich do styku s detskými obeťami sexuálneho zneužívania
 • aktivity zamerané na predchádzanie sexuálneho násilia na deťoch
 1. Aké odborné služby poskytujeme
 • psychologická diagnostika, terapia, poradenstvo
 • sociálna diagnostika, práca s ohrozenými rodinami, sociálne poradenstvo
 • právna pomoc
 • podľa potreby špecializovaná zdravotná starosltivosť (spolupracujúci pediatri, gynekológovia…)
 1. Naši primárni spolupracovníci
 • pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí
 • pracovníci polície a prokuratúry
 • lekári
 • učitelia
 • pracovníci poradensko-psychologických centier
 • pracovníci ďalších pomáhajúcich organizácií
 • aktéri zodpovední za tvorbu a nastavovanie systému ochrany detí na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni

Prečo potrebujeme detské advokačné centrá

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené fyzickým týraním ani sexuálnym zneužívaním.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme. V rámci nášho advokačného centra chceme na príkladoch dobrej praxe preukázať význam multidisciplinárnej spolupráce v prípadoch detí ohrozených závažnými formami násilia, pretože veríme, že len spoločné, na dieťa orientované úsilie môže týmto deťom poskytnúť skutočne účinnú pomoc.