Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Detské advokačné centrum Náruč

SPOLU POMÁHAME DEŤOM, KTORÉ SA STALI OBEŤAMI SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA ALEBO FYZICKÉHO TÝRANIA

 

AK MÁTE PODOZRENIE DAC ŠTATÚT Kde nás nájdete?Ambulantný program Centra pre deti a rodinu – DAC Náruč

 

Spomedzi detí ohrozených násilím za najohrozenejšie považujeme deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci – či už sa jedná o pomoc terapeutickú, sociálnu, právnu alebo zdravotnú.

Vďaka  pilotnému projektu podporenému Nadáciou VELUX sme sa rozhodli zúročiť naše mnohoročné skúsenosti a  vybudovať modelové detské advokačné centrum poskytujúce  takto ohrozeným deťom komplexnú pomoc opierajúcu sa o multidisciplinárnu spoluprácu za účasti čo možno najširšieho spektra spolupracujúcich odborníkov a inštitúcií.

V zmysle aktuálne platnej legislatívy funguje Detské advokačné centrum Náruč ako organizačná súčasť Detského krízového centra Náruč a ako také vykonáva opatrenia na základe platnej akreditácie vydanej akreditačnou komisiou MPSVaR.  Tím skúsených a odborne vyškolených pracovníkov tu deťom poskytuje bezplatnú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc, doplnenú podľa potreby o špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

Centrum je vybudované ako  bezpečné miesto,  kde sa sústreďujú spoločné aktivity smerujúce k riešeniu situácie dieťaťa a jeho rodiny.

 1. Komu pomáhame 
 • deťom do 18 rokov, ktoré sa stali obeťami akejkoľvek formy sexuálneho násilia alebo fyzického týrania
 • blízkym osobám čeliacim náročnej situácii v živote dieťaťa a rodiny
 1. Čo ponúkame
 • bezpečné a neutrálne miesto pre deti v prípadoch podozrenia na sexuálne zneužívanie alebo týranie
 • skúsený tím odborníkov vyškolených viesť rozhovory s dieťaťom, poskytnúť deťom terapeutickú pomoc, pracovať s ohrozenými rodinami
 • vypočúvaciu miestnosť vybavenú snímacou technikou, ktorá umožňuje plnohodnotné vyhotovovanie záznamov pre účely trestnoprávneho a súdneho konania
 • sprevádzanie dieťaťa a jeho najbližších počas celého procesu nasledujúceho po odhalení podozrenia na sexuálne zneužívanie dieťaťa
 • otvorený priestor pre multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov a inštitúcií zapojených do riešenia prípadov sexuálneho zneužívania a fyzického týrania detí
 • vzdelávanie pre profesionálov prichádzajúcich do styku s detskými obeťami sexuálneho zneužívania
 • aktivity zamerané na predchádzanie sexuálneho násilia na deťoch
 1. Aké odborné služby poskytujeme
 • psychologická diagnostika, terapia, poradenstvo
 • sociálna diagnostika, práca s ohrozenými rodinami, sociálne poradenstvo
 • právna pomoc
 • podľa potreby špecializovaná zdravotná starostlivosť
 1. Naši primárni spolupracovníci
 • pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí
 • pracovníci polície a prokuratúry
 • lekári
 • učitelia
 • pracovníci poradensko-psychologických centier
 • pracovníci  pomáhajúcich organizácií
 • aktéri zodpovední za tvorbu a nastavovanie systému ochrany detí na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni

Prečo potrebujeme detské advokačné centrá

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené fyzickým týraním ani sexuálnym zneužívaním.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme. V rámci nášho advokačného centra chceme na príkladoch dobrej praxe preukázať význam multidisciplinárnej spolupráce v prípadoch detí ohrozených závažnými formami násilia, pretože veríme, že len spoločné, na dieťa orientované úsilie môže týmto deťom poskytnúť skutočne účinnú pomoc.