Rozsah problémov detí a rodín ohrozených
násilím si vyžaduje odborný prístup, profesionalitu, zanietenosť a osobnú
zaangažovanosť všetkých našich pracovníkov. Projekt „Špecifické vzdelávanie pre
prácu s deťmi ohrozenými násilím“, podporený z grantového programu
Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska, bol zameraný práve  na naplnenie týchto princípov našej práce.

Projekt nám
umožnil upevniť a zvýšiť špecifické znalosti nielen odborných tímov našich
štyroch pracovísk, ale aj profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti obhajoby  práv detí ohrozených násilím či ďalších,
ktorí vytvárajú pre deti podporné zázemie v rámci nášho krízového centra.

Nezabudli
sme ani na  ďalšie vzdelávanie našich
dvoch profesionálnych mám, ktoré sa  sedem
dní v týždni, 24 hodín denne vo vlastnom domácom prostredí starajú o deti,
ktoré si zažili zneužívanie alebo fyzické či sexuálne násilie v pôvodných
rodinách. Jedná sa zväčša o deti vo veku do 6 rokov, u ktorých je potrebné
“dobehnúť” mnohé zručnosti. Patrí medzi ne napr. grafomotorika, taká
potrebná pred nástupom do školy. Na kurze, ktorý naše dve profimamy absolvovali
v auguste 2019, sa zoznámili s artefiletickými technikami zameranými na
komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, ako aj na  stimuláciu rozvoja grafomotoriky u detí so
špeciálnymi výchovnými potrebami.

Traja vychovávatelia
a dve profesionálne mamy z krízového centra sa zúčastnili v októbri aj ďalšieho
workshopu. Tentokrát s cieľom zoznámiť sa s praktickým využitím teórie
vzťahovej väzby a porozumieť súvislosti medzi typom vzťahovej väzby a správaním
dieťaťa. Súčasťou workshopu bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických
postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Naše skúsenosti ukazujú, že dvere
k lepšiemu dialógu s deťmi i dospelými otvára využívanie
princípov nenásilnej komunikácie.  Práve
na takýto typ komunikácie sa zameral náš novembrový workshop pre viac ako 20 zamestnancov Náruče pracujúcich s
deťmi ohrozenými násilím a s ich neohrozujúcimi rodinnými príslušníkmi. Nenásilná
a zrelá komunikácia je metóda, ktorá prispieva k zlepšovaniu vzťahov, k
vytváraniu priestoru pre porozumenie, rešpekt a spoluprácu. Workshop vychádzal
z vybraných princípov Solution Focussed Approach nenásilnej komunikácie
Marshalla Rosenberga a bol špecificky pre potreby našej organizácie zostavený
lektorkou Katarínou Bradáč (Brno, CZ).

Koncom januára tohto
roku sme projekt zavŕšili dvojdňovým interným vzdelávaním  našich  pracovníkov.
Tímy profesionálov zo všetkých pracovísk Náruče predstavili kolegom, akým smerom
sa vyvíja ich činnosť či aké pracovné postupy možno navzájom využívať pre
zlepšenie  našich špecializovaných
programov pre prácu s ohrozenými deťmi a  rodinami. Súčasťou workshopu bolo tiež predstavenie
 legislatívnych noviniek a ich premietnutie do našej každodennej
práce. Zišlo sa nás v Zázrivej 26 vzdelávania chtivých!

Ďakujeme,
Nadácia pre Deti Slovenska!!! Realizácia takto špecificky vytypovaných
vzdelávacích aktivít pre profesionálov pracujúcich v Náruči napomohla skvalitneniu
pomoci deťom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)