fbpx
Od decembra 2020 do konca marca 2021 sme v téme groomingu postupne preškolili viac ako 3200 zamestnancov centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Ak ste sa ešte nestretli s pojmom grooming, alebo si neviete predstaviť, čo sú to tie centrá pre deti a rodiny, nevadí – čítajte ďalej – postupne objasníme 🙂 Centrá pre deti a rodiny (CDR) sú […]

Od decembra 2020 do konca marca 2021 sme v téme groomingu postupne preškolili viac ako 3200 zamestnancov centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Ak ste sa ešte nestretli s pojmom grooming, alebo si neviete predstaviť, čo sú to tie centrá pre deti a rodiny, nevadí – čítajte ďalej – postupne objasníme 🙂

Centrá pre deti a rodiny (CDR) sú zariadenia, ktoré pobytovou, terénnou alebo ambulantnou  formou zabezpečujú výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z.  (jedná sa o bývalé detské domovy, liečebno-výchovné sanatória, krízové strediská pre deti či resocializačné centrá).

Aj Náruč prevádzkuje tri centrá pre deti a rodiny: v Detskom krízovom centre Náruč už viac ako 20 rokov poskytujeme pomoc a odbornú starostlivosť pobytovou formou deťom, ktoré boli zneužívané, týrané či zanedbávané. V Detskom advokačnom centre Náruč zase pomáhame ambulantnou formou tým deťom, ktoré sa stali, alebo je podozrenie že sa stali obeťami sexuálneho zneužívania a fyzického týrania, no pritom nie sú priamo vo svojej rodine ohrozené a tak z nej nemusia byť vyňaté. Ešte jedno naše pracovisko je CDR-kom: Poradenské centrum Náruč Čadca, kde zároveň poskytujeme aj špecializované sociálne poradenstvo dospelým obetiam domáceho násilia.

Práve táto naša dlhodobá špecializácia a skúsenosť nás minulý rok priviedla na myšlienku vytvoriť pre odborníkov pracujúcich s deťmi nové vzdelávanie – témou, obsahom i formou. Vybrali sme si a v spolupráci s Mgr. ThDr. Slávkou Karkoškovou, PhD., sme vytvorili dištančné e-vzdelávanie v téme GROOMINGu, ktorý je na Slovensku pomerne neznámym fenoménom. Nie je jednoduché vysvetliť, čo to grooming vôbec je. Už len preto, že pre anglické slovo „grooming“  nemáme v slovenčine jednoslovný ekvivalent.  Sloveso „groom“ prekladáme ako „pripraviť na špecifickú pozíciu alebo účel“ či „pripraviť na budúcu rolu alebo funkciu“.

Profesionáli pracujúci s deťmi žijúcimi v CDR či s deťmi, ktorým CDR poskytuje pomoc ambulantnou alebo terénnou formou sa s groomingom môžu stretnúť pomerne často, no nevedia o tom, pretože je veľký problém s jeho identifikáciou!

Grooming totiž znamená, že zneužívateľ si „pripravuje“ dieťa, rodinu, komunitu tak, aby mohol sexuálne zneužívanie realizovať. Svojim správaním si vytvára také podmienky, aby bol pre dieťa či jeho okolie dôveryhodný a mohol nepozorovane páchať sexuálne zneužívanie bez zjavného rizika odhalenia.

Grooming je zaujímavý fenomén. Nejde totiž o správanie trestné, agresívne či bezprostredne ohrozujúce. Naopak, nezriedka je to správanie priateľské, starostlivé, prívetivé, nápomocné. Grooming prebieha mnohými spôsobmi, využíva pestrú škálu metód. Možno pri ňom identifikovať rôzne fázy: od nadviazania kontaktu, budovania dôvery až po uskutočnenie zneužívania. Groomeri využívajú on-line prostredie ale i priamy osobný kontakt.

Naši kolegovia z CDR, ktorí sa po celom Slovensku starajú o tisícky detí, majú po absolvovaní 2-4 hodinového vzdelávania podstatne väčšiu šancu, že dokážu prípadný grooming rozpoznať, dokážu „vytušiť“ hroziace nebezpečenstvo a včas zasiahnuť.

Tešia nás nielen počty preškolených a lepšie informovaných profesionálov: 476 sociálnych pracovníkov, 260 psychológov, 954 vychovávateľov a 970 pomocných vychovávateľov či 453 profesionálnych náhradných rodičov.

Tešia nás najmä spätné väzby od samotných účastníkov, ktorí absolvované vzdelávanie vnímali ako užitočné, inšpiratívne, poučné, praktické, oči otvárajúce…  Väčšina absolventov hodnotila, že vo vzdelávaní ponúknuté podnety na sebareflexiu im pomohli lepšie porozumieť, že každý môže byť voči groomingu/manipulácii zraniteľný. Celkovo považovali toto online vzdelávanie za užitočné nielen pre ich pracovný, ale i osobný život.

Viac o fenoméne groomingu sa môžete dozvedieť v článkoch na našom webe alebo, ak ste profesionál pracujúci s deťmi, tak aj priamo v rámci nášho vzdelávania, na ktoré sa môžete prihlásiť TU. Vzdelávanie nie je kvôli citlivosti témy verejne dostupné.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)