fbpx
Ukončili sme 4,5-ročný projekt, ktorý zásadne zmenil fungovanie Náruče … … a trochu i celého Slovenska. Úvod alebo história: v roku 2014 sme nečakane dostali ponuku zapojiť sa do výzvy dánskej nadácie The VELUX Foundations s inovatívnym sociálnym projektom, ktorý prinesie svetlo a čerstvý vzduch do života našich klientov. V prvom kole sme síce neuspeli, ale donor nám dal […]

Ukončili sme 4,5-ročný projekt, ktorý zásadne zmenil fungovanie Náruče …

a trochu i celého Slovenska.

Úvod alebo história: v roku 2014 sme nečakane dostali ponuku zapojiť sa do výzvy dánskej nadácie The VELUX Foundations s inovatívnym sociálnym projektom, ktorý prinesie svetlo a čerstvý vzduch do života našich klientov. V prvom kole sme síce neuspeli, ale donor nám dal spätnú väzbu k neschváleniu projektu a povzbudil nás, aby sme korigovaný projektový zámer opätovne predložili. 

Začiatkom roku 2015 náš upravený zámer opätovne putoval na sever… a v septembri 2015 sme dostali zelenú.

Od januára 2016 sme teda začali s vybudovaním prvého a pre Slovensko modelového detského advokačného centra, kde pod jednou strechou a v spolupráci so zainteresovanými štátnymi inštitúciami poskytneme pomoc a podporu detským obetiam sexuálneho a fyzického násilia ako aj ich neohrozujúcim rodinám. Okrem takejto špecializácie bolo na Slovensku novinkou aj to, že sa nejednalo o pobytové centrum, kde sú deti vyňaté z rodín umiestňované na potrebnú dobu, ale že to bude ambulantné pracovisko poskytujúce komplexnú pomoc a podporu deťom. Naším presvedčením bolo, že pre deti, ktoré nie sú bezprostredne ohrozované v domácom prostredí, je lepšie a prirodzenejšie, aby vo svojej rodine, izbe, škole, okruhu kamarátov… ostali a mohli za odbornou pomocou podľa potreby dochádzať –  tak ako sú na to zvyknutí napríklad dospelí ohrození domácim násilím v našich poradenských centrách v Žiline a Čadci. TU je spomienka na otvorenie nášho Detského advokačného centra Náruč.

… a od apríla 2016 sme začali zavádzať pre Náruč nový program profesionálnych náhradných rodičov v detskom krízovom centre. Náhradný rodič je zamestnancom krízového centra, ktorý sa vo svojej domácnosti a rodine stará o dieťa, ktoré bolo v dôsledku týrania, zneužívania či hrubého zanedbávania zo svojej pôvodnej rodiny vyňaté a bolo umiestnené do nášho krízového centra. Tento program je vhodný najmä pre menšie deti, zvyčajne vo veku 3-8 rokov, ktoré profitujú z individuálneho prístupu a „nestrácajú“ sa vo väčšom kolektíve detí. Samozrejme, okrem základnej starostlivosti je deťom umiestneným do našich 2 profirodín poskytovaná aj intenzívna podpora psychologičky a zároveň pracujeme aj s pôvodnou rodinou dieťaťa. Niet väčšej profesionálnej spokojnosti, ako návrat dieťaťa do jeho pôvodnej, uzdravenej a bezpečnej rodiny.  Skúsenosti našej profesionálnej mamy, informácie o tom, čo to profesionálne náhradné rodičovstvo vlastne je, ale i upozornenia na to, čo by ste mali zvážiť predtým, ako sa rozhodnete byť profesionálnym náhradným rodičom nájdete TU.

Úspešné rozbehnutie programu profesionálnych rodín, kde je možné umiestňovať menšie deti, dalo priestor na zmenšenie počtu detí aj na výchovnej skupine priamo v Detskom krízovom centre Náruč … Počet  22 detí na skupine je pre nás dnes už len spomienkou. Aktuálne podkrovné priestory uspôsobené na pobyt detí obýva max. 10 detí, ktoré u nás zvyčajne strávia 6-9 mesiacov (niekedy to býva iba mesiac, zriedkavo rok). Menší počet detí = menší počet izieb. Dve nevyužívané izbičky sme preto v lete 2016 zbúrali a vytvorili kuchyňu s jedálňou, aby to v krízovom centre vyzeralo čo najviac ako doma. Od toho času nepotrebujeme pani kuchárku, ktorá pripravovala stravu deťom. Deti si varia spolu s vychovávateľom, občas stravu dovážame. Nižší počet deti na skupine so sebou priniesol aj ďalšiu racionalizáciu – zníženie počtu vychovávateľov zo 7 na 6. Tri vychovávateľské dvojice muž – žena zabezpečujú 24-hodinovú starostlivosť o deti, pomáhajú s prípravou do školy, spolu s deťmi upratujú a varia, realizujú voľnočasové aktivity… Skrátka robia všetko, čo robia rodičia doma s deťmi.

Vybudovaním kuchyne a jedálne v podkrovnej časti krízového centra ostali nevyužívané priestory pôvodnej kuchyne a veľkej jedálne na prízemí budovy, ktoré sme v roku 2018 prebudovali na byt a malú kanceláriu.

… a od januára 2019 v takto upravených priestoroch realizujeme špecializovaný pobytový program pre celé rodiny s názvom Aby deti nemuseli odísť z rodiny. Nový program si vyžiadal nových ľudí – do tímu nám pribudli dvaja sociálni pedagógovia, muž a žena, ktorí s dvoma rodinami v bytoch pracujú počas celého dňa. Info o tomto modernom pobytovom programe ako aj minútové video rekonštrukcie pôvodných priestorov nájdete TU.

Všetky zmeny si vyžadujú získavanie nových skúseností, zručností a informácií. Preto sme v rokoch 2016-2019 realizovali sériu zahraničných stáží. Sme vďační, že kolegovia z Čiech, Švédska, Poľska, Chorvátka a Dánska boli ochotní nechať nás nazrieť „pod pokrievku“ svojej práce. Silným impulzom bola najmä týždňová stáž v troch švédskych detských advokačných centrách, ktorá nás v máji 2017 posilnila v odhodlaní dosiahnuť, aby sa na dieťa orientovaný a deťom priateľský systém práce s detskými obeťami násilia stal štandardným modelom aj u nás na Slovensku. Získané skúsenosti ešte prehĺbili naše presvedčenie, že úspešná pomoc ohrozeným deťom je možná iba za širokej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov a musí byť povinná, nie založená na dobrovoľnosti a ochote jednotlivých profesionálov.   

… a preto sme v rokoch 2018-2020 zorganizovali v Bratislave sériu okrúhlych stolov zameraných na hľadanie riešení ako účinnejšie a rýchlejšie pomôcť detským obetiam násilia v trestnom konaní. Počas 6 diskusií sa stretávali a spoločne diskutovali zástupcovia relevantných ministerstiev, Prezídia policajného zboru, Generálnej prokuratúry, Najvyššieho súdu, Kancelárie verejného ochrancu práv a iných inštitúcií. Na základe výstupov tejto dlhej a z pohľadu účastníkov zmysluplnej medzirezortnej diskusie sme v Náruči spracovali (a v týchto dňoch doručili ministrovi práce, soc. vecí a rodiny) návrh na vznik a systematické využívanie centier komplexnej pomoci detským obetiam násilia a ich rodinám v slovenských podmienkach.

… od roku 2016 sme sa intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým venovali vzdelávaniu odborníkov pracujúcich s deťmi, aby pri svojej práci a v priamom kontakte s deťmi vedeli identifikovať deti ohrozené násilím. Viac ako 100 nami organizovaných vzdelávacích podujatí za ten čas absolvovali učitelia, lekári, pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany, vyšetrovatelia, prokurátori  či kolegovia z iných pomáhajúcich organizácií. Uvedomujeme si totiž, že najlepším „liekom“ na zníženie miery násilia páchaného na deťoch je prevencia a včasná pomoc deťom.

… do série vzdelávania realizovaného v rámci projektu môžeme zaradiť aj dve úspešné medzinárodné konferencie s názvom „Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac“, ktoré sme organizovali v r. 2017 a 2019. Záznamy príspevkov z oboch konferencií sú verejne dostupné na našom Youtubom kanále.

… od samotného počiatku projektu (dokonca ešte pred jeho štartom) smerovalo množstvo našich advokačných aktivít ku zmenám v legislatíve. Praktické skúsenosti s poskytovaním ambulantnej pomoci deťom v Detskom advokačnom centre Náruč ako aj poznatky zo zahraničia sme sa snažili preniesť aj do novely Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, na ktorej sme ako členovia pracovnej skupiny participovali v r. 2015 – 2018. Nesmierne náš tešila otvorenosť novým trendom i partnerský prístup MPSVR SR v tejto debate. Ešte väčším potešením je, že schválená novela tohto zákona a nadväzujúca vykonávacia vyhláška garantujú to, že od 1.1.2019 majú slovenské deti potrebujúce pomoc možnosť využívať  bezplatné, štátom financované podporné a poradenské služby bez toho, aby museli byť umiestňované do pobytových zariadení sociálnoprávnej ochrany.

… vďaka tejto legislatívnej zmene od januára 2019 aj naše Detské advokačné centrum Náruč a Poradenské centrum Náruč Čadca pomáhajú deťom ohrozeným násilím a ich rodinám prostredníctvom vykonávania opatrení terénnou a ambulantnou formou plne hradenou štátom.

Vďaka nadácia The VELUX Foundations za možnosť takýchto zmien, vďaka za 4,5 roka finančnej podpory s minimálnou administratívnou záťažou, vďaka za otvorenosť zmenám v projekte, ktoré si vyžiadal čas a meniaca sa situácia a vďaka za Vaše hrejivé slová uznania.

… sme presvedčení, že svetlo a čistý vzduch sa nám spolu s Vami podarilo priniesť do života nielen „našich“ náručovských, ale i mnohých ďalších slovenských detí, ktoré to potrebujú.

… a pokračujeme ďalej, lebo veci sa len rozbehli …

Miesto obrázkov: pokiaľ máte ešte 9 minút čas, tak slovensko – anglický film o našom projekte nájdete TU.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)