fbpx

Názov projektu: Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny

Prijímateľ: Nadácia J&T

Sídlo prijímateľa: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Partneri:

Výška poskytnutého NFP: 379 964,28 €

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj (menej rozvinutý región)

Doba realizácie projektu: 6/2018 – 5/2020

Stručný opis projektu:

Účelom projektu je vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v kríze, ktoré zlyhávajú z dôvodu neriešenia svojho problému, na dosiahnutie cieľa projektu: Podpora sieťovania a medzisektorovej spolupráce v oblasti tvorby a implementácie rodinných politík a sanácie rodín v kríze na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt nadväzuje na doterajšie aktivity žiadateľa, konkrétne na pilotný projekt zameraný na podporu rodín, riešenie problémov a sanáciu rodín v kríze prostredníctvom rozšírenia portfólia a zlepšenia služieb neziskových organizácií v regióne Žilina. Aktivity projektu boli realizované zároveň s neformálnymi partnermi z verejného sektora, najmä ÚPSVaR a miestnou samosprávou.

Zameranie projektu:

 • podpora sieťovania a medzisektorovej spolupráce v oblasti tvorby a implementácie rodinných politík a sanácie rodín v kríze na miestnej a regionálnej úrovni,
 • budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách, podpora participácie občanov na príprave, implementácii a kontrole implementácie verejných politík a stratégií pre rodiny na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Cieľové skupiny projektu:

 • inštitúcie a subjekty verejnej správy,
 • neziskové organizácie pôsobiace v oblasti podpory rodín a politík zameraných na rodinu,
 • občianski aktivisti,
 • miestna samospráva (obce a mestá).

Nepriame cieľové skupiny projektu (profitujúce z realizácie a dopadu projektu):

 • rodiny v kríze,
 • právnické osoby a občania (prijímatelia služieb VS).

Výstupy projektu:

 • vytvorená platforma organizácií neziskového sektora a verejnej správy pre tvorbu a implementáciu efektívnych rodinných politík,
 • pracovné stretnutia platformy organizácií neziskového sektora a verejnej správy,
 • vytvorená regionálna stratégia v oblasti rodinnej politiky a sanácie rodín v kríze,
 • návrh na zmenu legislatívy, resp. záväzných dokumentov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
 • workshopy pre odbornú aj laickú verejnosť na identifikované témy,
 • workshopy vzdelávania cieľovej skupiny v oblasti občianskej participácie, finančnej gramotnosti, rodičovských zručností a pomoci rodine,
 • vydanie príručky pre terénneho sociálneho pracovníka,
 • mediálna kampaň na zvýšenie povedomia na regionálnej úrovni,
 • poskytované poradenstvo – kontaktné poradenské miesta (právnik, psychológ, odborník v sociálnej práci),
 • realizácia terénnej sociálnej práce.

Očakávané výsledky:

Primárne výsledky pre cieľovú skupinu projektu:

 • zapojená verejnosť do procesu tvorby a kontroly verejných politík,
 • angažovanosť partnerov projektu pri zdieľaní dobrých skúseností zo svojej práce – zosieťované organizácie, ktoré pracujú v oblasti poradenstva a priamej pomoci rodinám,
 • vytvorené multi-spektrálne partnerstvá v Žilinskom kraji v oblasti riešenia rodinnej sociálnej politiky.

Po ukončení projektu:

 • vytvorené materiály / manuály,
 • fotodokumentácia k projektu,
 • výstupy z diseminácie výsledkov projektu.

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na webovej stránke www.opevs.eu.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)