fbpx
Mnohí odborníci pracujúci s deťmi (učitelia, sociálni pracovníci, psychológovia, lekári a pod.) si uvedomujú závažnosť problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí, nemajú však dostatok informácií o tom, ako takéto deti identifikovať, ako s nimi pracovať, kam sa obrátiť o pomoc a najmä ako predchádzať týraniu a sexuálnemu zneužívaniu detí. V rámci svojich limitovaných možností sa pokúšame aspoň čiastočne prispieť k zaplneniu týchto „bielych miest“ prostredníctvom […]

Mnohí odborníci pracujúci s deťmi (učitelia, sociálni pracovníci, psychológovia, lekári a pod.) si uvedomujú závažnosť problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí, nemajú však dostatok informácií o tom, ako takéto deti identifikovať, ako s nimi pracovať, kam sa obrátiť o pomoc a najmä ako predchádzať týraniu a sexuálnemu zneužívaniu detí. V rámci svojich limitovaných možností sa pokúšame aspoň čiastočne prispieť k zaplneniu týchto „bielych miest“ prostredníctvom školiacich aktivít pre profesionálov pracujúcich s deťmi a pre deti.

Naše vzdelávacie programy sú zamerané najmä na to, aby účastníkom poskytli základné informácie o syndróme týrania, zneužívania a zanedbávania detí a základné postupy práce s deťmi ohrozenými násilím (základy komunikácie s dieťaťom, význam a možnosti multidisciplinárnej spolupráce, širšie možnosti pomoci, psychologické, sociálne a právne aspekty práce s obeťami násilia …)

Ďalším cieľom, ktorý v rámci vzdelávania profesionálov sledujeme, je posilnenie vyhľadávacej činnosti, aby prípady násilia páchaného na deťoch boli identifikované včas a aby postihnutým deťom bola zabezpečená kvalitná a účinná odborná pomoc.

Medzi najdôležitejšie výstupy našich vzdelávacích programov patria:

  • Zvýšenie schopnosti profesionálov v oblasti identifikácie detí ohrozených týraním, zneužívaním a zanedbávaním
  • Zvýšenie erudície profesionálov, ich znalostí a zručností v kontakte s  obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania resp. v kontakte s rodinami ohrozenými domácim násilím
  • Oboznámenie profesionálov s postupmi a metódami, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu rozhodovacích procesov v rámci prešetrovania situácie ohrozeného dieťaťa a tvorby individuálnych plánov na zlepšenie života dieťaťa
  • Vytváranie multidisciplinárnych tímov a širších sietí spolupracujúcich organizácií

Na podporu vzdelávania a osvety vydávame tiež preklady a odborné publikácie,  tréningové a informačné materiály.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)