fbpx

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v tomto roku rozbehli projekt „Bezpečne od útleho veku“. Nadviazali sme ním na aktivity Náruče venované predchádzaniu násilia na deťoch.

V našich preventívnych programoch rešpektujeme, že deti samotné nemôžu niesť zodpovednosť za svoju ochranu pred násilím – nie je to v ich silách. Na druhej strane veríme, že má význam, aby sa čím skôr dozvedeli o základoch fungovania zdravých vzťahov, spoznali svoje telo, dozvedeli sa, čo je v poriadku a čo už nie, a na koho sa obrátiť, keď majú pocit ohrozenia.

Program „Bezpečne od útleho veku“ sa opiera o dva základné piliere: rešpektovanie úrovne vývinu detí na jednej strane a nadviazanie spolupráce s rodičmi a profesionálmi pracujúcimi s deťmi na strane druhej. Tomuto konceptu napomáha vydanie informačného letáka pre rodičov a spracovanie metodiky pre dospelých, ktorí sa podieľajú na ochrane detí pred násilím.

Pri práci s deťmi v takej citlivej oblasti, akou je prevencia násilia – a osobitne sexuálneho zneužívania – dbáme, aby žiadna z aktivít nemohla u detí vyvolať zmätok či strach. Sústreďujeme sa na to, aby si deti rozšírili poznatky a naučili sa, v akých situáciách nie je dobré zachovávať tajomstvá, ale je potrebné zdôveriť sa rodičom či iným dospelým, ktorým veria. A samozrejme, je dôležité, aby celá interakcia s deťmi prebiehala citlivo, hravou a nenásilnou formou.

Ďakujeme Mestu Žilina, že nás v tomto projekte podporilo.

PROJEKT JE PODPOROVANÝ MESTOM ŽILINA