fbpx

Vďaka dánskej nadácii THE VELUX FOUNDATIONS sa nám podarilo uviesť do života pilotný projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Zúročili sme naše mnohoročné skúsenosti a vybudovali modelové Detské advokačné centrum Náruč poskytujúce komplexnú pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického násilia.

Naša práca  tím nadácie Velux zaujala, preto sa rozhodli natočiť krátky dokument, ktorý je zhrnutím nášho mnohoročného úsilia a osobitne činnosti detského advokačného centra centra za dva roky jeho existencie. V tomto krátkom videu si budete môcť pozrieť výpovede zakladateľov občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, ako aj viacerých odborníkov podieľajúcich sa buď na vzniku alebo chode centra.

Detské advokačné centrum Náruč sa zameriava na multidisciplinárnu spoluprácu v prospech detí ohrozených násilím, a to za účasti čo možno najširšieho spektra spolupracujúcich odborníkov a inštitúcií. Snažíme sa  prispieť k naplneniu potrieb detských obetí násilia a chrániť ich pred sekundárnou traumatizáciou opakovanými výpoveďami. Centrum je vybudované ako bezpečné miesto,  kde sa sústreďujú spoločné aktivity smerujúce k riešeniu situácie dieťaťa a jeho rodiny. Tím skúsených a odborne vyškolených pracovníkov tu zároveň deťom poskytuje bezplatnú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc, doplnenú podľa potreby o špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

Hneď, ako bude dokument hotový, radi sa oň s vami podelíme.

Natáčanie preverilo herecké a moderátorské zručnosti nášho odborného tímu:-).  Srdečná vďaka Kristiánovi, Ide a celej nadácií Velux za podporu a profesionalitu.