fbpx

V uplynulom roku sme sa v rámci projektu „Integrácia nových diagnostických metód v poradensko-terapeutickom procese“ zúčastnili troch  veľmi podnetných a inšpiratívnych seminárov. Zamestnanci Detského krízového centra Náruč, Poradenského centra Náruč Čadca a Poradenského centra Náruč Žilina sa počas seminárov naučili novým spôsobom práce a komunikácie s dospelým i detským klientom.

Osobitne obohacujúci bol kurz práce s terapeutickými kartami, kde sme si osvojili  prácu  s COPE kartami. Karty nám uľahčujú prístup ku klientovi, k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii a podporujú zdieľanie prežitej traumatickej udalosti. Podobne sme sa naučili pracovať s kartami MYTHOS, s príbehovými kartami a kartami More emócií, ktoré využívame najmä pri práci s deťmi.

Vďaka kurzu „Komunikačná bedňa“ dnes pri práci s detským klientom používame množstvo nových kreatívnych a hrových techník, ktoré nám ponúkajú nápadité spôsoby, ako s dieťaťom komunikovať o náročných témach.

Na seminári s názvom Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, zrealizovanom na prelome mesiacov november – december 2017, sme za pomoci hrania rolí, ukážok videonahrávok z diagnostík, analýzy kresbových a symbolických techník, kazuistík a rôznych diagnostických metód prenikali k umeniu  vyhodnocovania vzťahovej  väzby.

Navyše sme Poradenské centrum Náruč Čadca vybavili odbornou literatúrou, ktorej štúdium nám umožňuje neustále sa vzdelávať a skvalitňovať poradenské služby pre obete domáceho násilia. Zakúpili sme tiež celý rad diagnostických nástrojov pre našu psychologičku .

 

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácii Slovenskej sporiteľne. ĎAKUJEME!