fbpx

9. novembra sme zorganizovali celonárodnú konferenciu nazvanú “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”. Privítali sme na nej vyše 120 účastníkov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, policajného vyšetrovania, zdravotníctva a ďalších odborníkov  prichádzajúcich vo svojej práci do styku s deťmi.  Zišli sme sa, aby sme zvýšili povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch a dôležitosti multidisciplinárneho prístupu v práci s detskými obeťami. Konferenciu sme pripravovali dlho a dali sme si záležať, aby pozvaní spíkri splnili náročné očakávania súvisiace s touto témou. Vystúpili na nej JUDr. Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, MgrIvana Mrázková, riaditeľka Odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR, doc. Slávka Karkošková, renomovaná autorka početných publikácií venovaných sexuálnemu zneužívaniu detí a mnohí ďalší rečníci, ktorí oslovili účastníkov konferencie svojimi erudovanými a inšpiratívnymi príspevkami. Osobitne nás potešili príspevky pediatrov a policajných vyšetrovateľov.

Medzi spíkrami boli samozrejme aj zástupcovia Náruče. Vo svojich prezentáciách sa venovali predovšetkým kľúčovej téme konferencie – multidisciplinárnej a medzirezortnej spolupráci v prípadoch násilia páchaného na deťoch. Predstavili sme koncept detských advokačných centier predstavujúcich jednu z najúčinnejších ciest, ako pracovať s detskými obeťami násilia, znižovať ich trauma, zefektívňovať forenzné vypočúvanie detí a vo všetkých procesoch chrániť najlepší záujem dieťaťa.

Vďaka našim švédskym kolegyniam  z  Linkopingu sme mohli účastníkom konferencie priblížiť, ako fungujú detské advokačné centrá v zahraničí a aké benefit to prináša pre deti. Predstavili sme tiež naše Detské advokačné centrum Náruč, ktoré sme zriadili vďaka podpore NADÁCIE VELUX.

Pozitívne spätné väzby účastníkov nám dávajú nádej, že konferencia splnila svoj účel – umožnila účastníkom spoznať najnovšie trendy v práci s detskými obeťami násilia a pomohla rozšíriť rady profesionálov, ktorí si osvojili potrebu multidisciplinárnej spolupráce.  Zároveň  v nás vysoká účasť posilnila presvedčenie, že o témy súvisiace s ochranou detí pred násilím je veľký záujem .Preto už dnes uvažujeme o ďalšej konferencii.

 

Konferenciu sme uskutočnili v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vďaka podpore NADÁCIE VELUX.

         

On November 9th, 2017, Naruc organized a national conference „Working with Child Abuse Victims: Together We Can Do More“. The conference brought together more than 120 professionals from the fields of  child welfare, law enforcement, health care + other related professionals to increase understanding of the important role of multidisciplinary approach in cases of child abuse and neglect. Carefully selected conference speakers, among them Mrs. Patakyova, Public Defender of Rights, Mrs Mrazkova from the The Ministry of Labour, Social Affairs and Family, Mrs. Karkoskova, respected author of publications dealing with child sexual abuse and many others delivered their erudite and inspiring presentations.  We were especially pleased to hear also presentations of paediatricians and police investigators.

The speakers representing our organization covered mostly the principal topic of the conference – the importance of multidisciplinary cooperation and cross-sectoral partnerships in child abuse cases. We introduced the concept of Child Advocacy Centre (CAC) as a way how to work with child abuse victims, how to reduce their trauma, improve forensic interviews and protect the best interest of children.

Thanks to our colleagues from Linkoping (Sweden), we could present their video-presentation showing how CACs operate abroad and what their benefits are for child abuse victim.  We also introduced our Naruc Child Advocacy Centre which was established thanks to the support of THE VELUX FOUNDATIONS.

Based on positive feedback from the conference participants, we believe that the conference fulfilled its purpose – to contribute to the increased public awareness of violence against children and convince further professionals to cooperate.

 Conference opening Mrs. Pataky, the Ombudsman Our participants 

The conference was held in cooperation with Zilina Self-Governing Region and thanks to the support of THE VELUX FOUNDATIONS

logo_the_velux_foundations                     Zilinsky_samospravny_kraj