fbpx

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva  na celoslovenskú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom „Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac“

ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Cieľom konferencie je predstavenie konceptu detského advokačného centra ako bezpečného, neutrálneho a deťom priateľského prostredia vytvárajúceho priestor pre koordinovanú multidisciplinárnu spoluprácu subjektov podieľajúcich sa na riešení prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Svoju aktívnu účasť potvrdili  experti z oblasti sociálnych vecí a rodiny, ochrany práv a záujmov detí, zdravotníctva, školstva, policajného vyšetrovania, psychológie, vrátane zahraničných hostí z Českej republiky. Súčasťou konferencie bude  prezentácia ukážok dobrej praxe pri využití multidisciplinárneho prístupu k riešeniu prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí.

Zámerom konferencie je tiež vytvoriť priestor na sieťovanie aktérov a inštitúcií vstupujúcich do problematiky ochrany detí pred násilím a zároveň napomôcť zvyšovaniu angažovanosti a scitliveniu odbornej verejnosti k násiliu páchanému na deťoch.

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť z oblasti štátnej a verejnej správy, ako aj z ďalších inštitúcií a mimovládnych organizácií  pôsobiacich v dotknutej oblasti.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa najneskôr v termíne do 16. októbra 2017 zaslaním návratky:

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu

Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac:

Meno a priezvisko účastníka:    

Názov organizácie/inštitúcie:

Pracovná pozícia:

Kontaktný e-mail:

Tel. č.:

* Mám/nemám záujem o obed

* mám/nemám záujem o zabezpečenie vegetariánskeho obeda

* Mám/nemám záujem o obed

* mám/nemám záujem o zabezpečenie vegetariánskeho obeda

Vzhľadom na kapacitné limity Vašu účasť na konferencii v dostatočnom predstihu potvrdíme.

Pre zaslanie návratky a ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Jana Braciníková, tel. č.: 0911 240 822, e-mail: bracinikova@naruc.sk