fbpx

Rozširovanie siete spolupracovníkov Detského advokačného centra Náruč patrí od jeho otvorenia v marci tohto roku medzi naše kľúčové aktivity. Neuplynie mesiac, aby sme neoslovili ďalších profesionálov, ktorí pracujú s deťmi a môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím. V októbri sme za týmto účelom zorganizovali deň otvorených dverí spojený s prezentáciou poslania a činnosti nášho centra pre pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Početnú účasť pracovníkov sociálnoprávnej ochrany a živú debatu na tému sexuálneho zneužívania detí vnímame ako prísľub ďalšej vzájomnej spolupráce.

Za veľmi užitočné a plodné považujeme tiež stretnutie, ktoré sme na pozvanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline absolvovali v rámci porady riaditeľov CPPPaP, kde sme sa s účastníkmi zhodli, že je potrebné prehĺbiť našu vzájomnú spoluprácu a venovať problematike detí ohrozených sexuálnym násilím zvýšenú pozornosť.

Sériu sieťovacích stretnutí sme zavŕšili začiatkom novembra na pôde nášho advokačného centra v spolupráci s CPPPaP Považská Bystrica seminárom o syndróme týrania a zneužívania detí pre 18 výchovných poradcov a odborných pedagogických pracovníkov. Diskutovali sme o spôsoboch identifikácie ohrozeného dieťaťa, vyjasnili si kompetencie pedagogických pracovníkov a možnosti, ako sa dá takémuto dieťaťu pomôcť z pohľadu učiteľa, pracovníka poradne či spolupracujúcich inštitúcií.

Teší nás úprimný a stupňujúci sa záujem účastníkov našich stretnutí o tému násilia na deťoch. Posilnil naše odhodlanie pokračovať v budovaní širokej podpornej siete spolupracujúcich odborníkov, ktorá dokáže ohrozené dieťa zachytiť a poskytnúť mu účinnú pomoc.

Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemne a produktívne strávený spoločný čas.