fbpx

Podľa dostupných údajov sa v Európe približne každé piate dieťa stane obeťou nejakej  formy sexuálneho násilia, jednej z najhorších foriem násilia páchaného na deťoch. Sexuálne násilie môže mať najrôznejšiu podobu vrátane incestu, pornografie, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, kontaktovania detí prostredníctvom internetu, sexuálneho vykorisťovania alebo sexuálneho zneužívania. To všetko môže mať a má veľmi škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie detí. Vzhľadom na rozsah tohto problému iniciovala Rada Európy kampaň JEDNO z PIATICH, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie detí, rodičov a každého, kto prichádza do styku s deťmi, a podporiť tak plnenie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, tzv. Lanzarotského dohovoru, v 47 členských štátoch Rady Európy ako aj mimo nich.

S cieľom prispieť ku kampani Rady Európy JEDNO Z PIATICH vypracoval Kongres miestnych a regionálnych samospráv Pakt miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch. Kongres vyzval miestne a regionálne samosprávy, poslancov miestnych zastupiteľstiev, ako aj celoštátne združenia miestnych a regionálnych samospráv a ďalšie organizácie, aby sa k Paktu pripojili a napomohli tak predchádzaniu a eliminácii sexuálneho násilia na deťoch.

Signatármi Paktu sa môžu stať aj mimovládne organizácie. Radi sme sa k tejto iniciatíve pridali a veríme, že nás budú nasledovať aj ďalšie organizácie zamerané na ochranu detí pred násilím. S potešením konštatujeme, že Mesto Žilina sa ako prvé na Slovensku rozhodlo pripojiť k desiatkam európskych miest a regiónov, ktoré sa už stotožnili so základnými cieľmi Paktu a rozhodli sa prispieť k ich plneniu.

Viac sa o Pakte môžete dozvedieť na

www.congress-1in5.eu/uploads/bloc842/booklet_pact_slovak.pdf