fbpx

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt Inovatívne formy pomoci deťom v kríze a preventívne aktivity na školách. Detské krízové centrum Náruč (DKC) aktuálne prechádza výraznou transformáciou – zriaďuje 4 profesionálne rodiny s cieľom poskytnúť dočasný domov a starostlivosť pre 10 detí, zatiaľ čo v DKC Náruč sa transformuje výchovná skupina v počte 12 detí. Snažíme sa zabezpečiť prepojenie profesionálnych rodičov s vychovávateľmi a odbornými pracovníkmi pôsobiacimi v DKC Náruč, ale i vzájomné poznanie sa detí umiestnených v profesionálnych rodinách s našimi pracovníkmi. Ideálnou formou je spoločný neformálny pobyt spojený so vzdelávacími aktivitami pre deti a rodičov.

Počas trvania projektu budú prebiehať tiež pravidelné arteterapeutické stretnutia detí z Poradenského centra Náruč Čadca s našou arteterapeutkou, ktoré pomáhajú  pri diagnostike i ventilácií negatívnych emócií a prispievajú k celkovému zmierneniu psychickej záťaže detí klientok a klientov.

Preventívnym  programom ART (Aggression Replacement Training)  chceme prostredníctvom tréningu sociálnych zručností, morálneho zvažovania a tréningu regulácie hnevu naučiť vybrané deti na základnej škole v Čadci, ako  nahradiť agresívne formy správania sociálne prijateľným správaním.

Projekt zabezpečuje financovanie lektorov, výdavky na víkendový pobyt i nákup materiálu potrebného na realizáciu arteterapie a programu ART.

Ciele projektu:

Zlepšiť prácu profesionálnych rodičov DKC Náruč  s deťmi dočasne vyňatými z rodiny

Prepojiť odbornú prácu s deťmi v profesionálnych rodinách a v Detskom krízovom centre Náruč

Zlepšiť diagnostiku a terapeutickú  prácu s deťmi prostredníctvom arteterapie

Naučiť deti na ZŠ v Čadci zvládať agresivitu a pretransformovať ju do sociálne prijateľného správania prostredníctvom špecializovaného tréningu ART (Aggression replacement training)

Projekt  realizujeme vďaka Fondu Hodina deťom Nadácie pre  deti Slovenska