fbpx

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené násilím.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme a detí, ktoré trpia násilím, je napriek zlepšujúcej sa prevencii a osvete ešte stále priveľa.  Spomedzi nich medzi najohrozenejšie nepochybne patria deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú sieťou  pomoci – či už sa jedná o pomoc terapeutickú, sociálnu, lekársku alebo právnu.

Sexuálne zneužívanie detí je pre väčšinu ľudí také neprijateľné, že podvedome odmietajú zaoberať sa ním. Aj to spôsobuje, že problematika sexuálneho násilia na deťoch je spoločnosťou dlhodobo vytesňovaná. Prostredníctvom  pilotného projektu podporeného Nadáciou VELUX sa pokúšame prispieť k zlepšeniu systému pomoci detským obetiam cestou vybudovania modelového detského advokačného centra. Na príkladoch dobrej praxe chceme preukázať dôležitosť spolupráce zainteresovaných inštitúcií, pretože veríme, že len spoločné úsilie môže takto ohrozeným deťom poskytnúť kvalitnú, včasnú a účinnú pomoc. Roky práce s ohrozenými deťmi nás utvrdili v tom, že aj tá najväčšia snaha môže bez vzájomnej súčinnosti odborníkov vyjsť navnivoč. Ak totiž každý profesionál pozerá na prípad sexuálne zneužívaného dieťaťa iba z vlastného pohľadu, vidí len časť príbehu. Keď ale všetci zainteresovaní  spolupracujú, dokážu si vyskladať celý príbeh, čo im umožní nielen zistiť, čo sa v živote dieťaťa udialo, ale aj to, ako mu čo najlepšie pomôcť.

Detské advokačné centrum Náruč sa pokúša aplikovať najlepšie skúsenosti z domácej a zahraničnej praxe profesionálov pôsobiacich v oblasti pomoci sexuálne zneužívaným deťom. Odborný  tím tu v bezpečnom, vľúdnom prostredí poskytuje špecializovanú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc detským obetiam  a ich rodinám. V prípade potreby sprostredkuje centrum tiež pediatrickú, gynekologickú a ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň je tu vytvorený priestor pre širokú spoluprácu odborníkov, vrátane miestnosti vybavenej diagnostickými pomôckami a audiovizuálnou technikou umožňujúcou vyhotovovanie záznamov vyšetrovania detí pre účely trestnoprávneho konania.

Posledné roky priniesli viaceré pozitívne zmeny v nastavení systému pomoci ohrozeným deťom. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím priamo pomenúva potrebu spolupráce odborníkov a inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane detí. Je dôležité, aby sme prešli od slov k činom a spolupráca naprieč rezortmi sa preniesla do praxe výkonných pracovníkov na všetkých úrovniach. Detské advokačné centrum Náruč je pripravené takúto spoluprácu všemožne podporovať  a realizovať.