fbpx

Bratislava, 8.2.2016.

Vážená pani Komisárka pre deti,

členovia Koalície pre deti Slovensko privítali zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti. Dodržiavanie práv detí je veľmi citlivou oblasťou práve pre zraniteľnosť cieľovej skupiny. Koalícia združuje mimovládne organizácie so zámerom presadzovať, obhajovať a napĺňať práva, potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia je členom Výboru pre deti a mládež SR, európskej detsko-právnej organizácie Eurochild a Siete národných partnerov – National Partners Network, je tiež partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa.

Sme pripravení spolupracovať s úradom Komisára pre deti. Netrpezlivo očakávame jeho prvé aktivity, práve preto, že štátom zriadený, nezávislý inštitút na ochranu práv detí môže napomôcť napĺňaniu našej misie. Veríme, že spolupráca Koalície pre deti Slovensko a úradu Komisára môže byť prospešná pre obe strany a hlavne pre samotné deti.

V uplynulých dňoch sa v médiách objavili informácie o neštátnom detskom domove prepojenom prostredníctvom Vašej dcéry na Vašu osobu. Považujeme spájanie činnosti Komisára pre deti prostredníctvom rodinných príslušníkov, spoločnej adresy a pod. s činnosťou v oblasti, na ktorú by mal Komisár dohliadať, za nešťastné a spochybňuje jeho nezávislosť a objektivitu. Súčasne boli v médiách zverejnené informácie, ktoré sú priamo porušením práv detí. Konkrétne ide o konštatovanie, že v domove je umiestnených 11 detí, z ktorých väčšina je vo veku do 6 rokov. Podľa zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, § 100j, ods. 8, každé dieťa do 6 rokov veku má byť zaradené do profesionálnej rodiny.  Ak sú tieto deti umiestnené v samostatnej skupine detského domova, ide o porušenie práv týchto detí. Z hľadiska vývinu dieťaťa je veľmi dôležité, aby deti od najútlejšieho veku žili v prostredí, kde si môžu vytvoriť vzťahovú väzbu so stabilnou dospelou osobou. Zákon o rodine aj zákon o sociálno-právnej ochrane detí tieto psychické potreby dieťaťa rešpektuje a zdôrazňuje, že ak je nevyhnutné odňať dieťa od jeho biologického rodiča, má sa mu zabezpečiť starostlivosť v rodinnom prostredí. Ak sa nenájde náhradná rodina a je nevyhnutné umiestniť ho dočasne do detského domova, potrebu pripútania dieťaťa vo veku do 6 rokov podľa zákona musí saturovať profesionálna rodina.

Medializované informácie z posledných týždňov a Vaše mlčanie, žiaľ spochybňujú Vašu objektivitu ako Komisárky pre deti. Chceli by sme Vás preto požiadať o oficiálne stanovisko k uvedeným informáciám, ktoré považujeme za dôležité východisko pre našu spoluprácu. Veríme, že medializované informácie objasníte a v prípade, že dochádza k porušeniu práv detí, urobíte kroky k okamžitej náprave. Považujeme za dôležité, aby inštitút Komisára pre deti mal náležitú vážnosť a autoritu. Trvalo dlhý čas, kým sa podarilo legislatívne upraviť ustanovenie a činnosť tohto dôležitého inštútu pre ochranu práv detí v štáte. Bola by škoda, ak by sa znížila hodnovernosť inštitútu Komisára pre deti a jeho úradu ešte pred začatím jeho činnosti.

Veríme, že k uvedenej kauze zaujmete jednoznačné stanovisko a otvoríte cestu k vytvoreniu funkčného úradu Komisára pre deti, ako aj k spolupráci všetkých dôležitých aktérov na čo najlepšom zabezpečení všetkých práv detí na Slovensku.

S pozdravom,

Dana Rušinová, prezidentka