fbpx

TLAČOVÁ SPRÁVA Kandidátom Koalície pre deti Slovensko na post komisára pre deti je Ondrej Gallo.

Koalícia podporuje kandidáta, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené predpoklady, ale čo je dôležitejšie dlhodobo sa venuje problémom detí a mladých ľudí a dokáže sa postaviť za každé dieťa, či mladého človeka, ktorí potrebujú pomoc. „Je dôležité, aby bol komisár schopný podporovať zmeny v systéme ochrany práv detí, ktoré sa v súčasnosti naštartovali, spájať pre ich efektívnejšiu implementáciu všetkých dôležitých aktérov zo štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti, ale i samotné deti a mladých ľudí a zároveň šíriť skúsenosti a úspechy Slovenska na medzinárodnej úrovni,“ vyhlásila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko na tlačovej konferencii 27. októbra  2015 v Bratislave.

Podľa Koalície pre deti Slovensko je Ondrej Gallo kandidátom, ktorý napĺňa všetky články Dohovoru o právach dieťaťa a jeho všeobecné komentáre, a to bez výnimky vrátane rešpektovania zákazu fyzických trestov vo všetkých prostrediach, aj v rodine. Svojimi doterajšími aktivitami potvrdzuje, že si ctí a rešpektuje základné ľudské práva, dôstojnosť a hodnotu každého človeka, ako aj právo detí na osobitnú starostlivosť, ochranu a pomoc. Zároveň má organizačné a manažérske schopnosti potrebné pre budovanie a riadenie novovzniknutej inštitúcie Komisára pre deti.

Dana Rušinová dodala, že počas prípravy zákona prezentovali hlavní predstavitelia štátnej správy záujem, aby bol post komisára obsadený človekom, s ktorým dokážu mimovládne neziskové organizácie dlhodobo pôsobiace v oblasti ochrany práv detí reálne a efektívne spolupracovať. To potvrdzuje aj zákonná požiadavka, aby kandidát na post detského komisára mal oficiálnu podporu aspoň piatich takýchto mimovládnych organizácii.

„Práve Ondrej Gallo, ako dlhoročný predseda Rady mládeže Slovenska a podpredseda Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, spĺňa uvedené predpoklady, preto mu vyjadrujeme plnú podporu,“ doplnil Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč so sídlom v Žiline.

„Som rád, že viaceré mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo v oblasti ochrany práv detí na Slovensku pôsobia, po viacročnej skúsenosti zo vzájomnej spolupráce usúdili, že som vhodným kandidátom na túto pozíciu. V posledných rokoch som sa podieľal na tvorbe viacerých verejných politík, ktoré boli zamerané na ochranu práv detí, ako sú napríklad Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, Národný akčný plán pre deti, vznik inštitúcie Komisára pre deti, Stratégia na ochranu a podporu ľudských práv v SR. Zároveň som sa ako expert podieľal na vypracovaní viacerých odborných analýz zameraných najmä na systém ochrany detí pred násilím,” uviedol v súvislosti so svojou kandidatúrou Ondrej Gallo.

Aktuálne voľby Komisára pre deti boli aj jednou z tém, o ktorých informovala Koalícia pre deti Slovensko Výbor OSN pre práva dieťaťa v Ženeve na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo začiatkom októbra. Po 14 rokoch sa takto napĺňa ďalšie z jeho odporúčaní v oblasti ochrany práv detí na Slovensku. Vo Výbore OSN pre práva dieťaťa koalícia prezentovala najmä Doplnkovú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v rokoch 2007-15 na Slovensku. Správa koalície zachytáva aktuálnu situáciu detí a mladých ľudí na Slovensku, pričom najväčším problémom čelia rómske a zdravotne postihnuté deti.

 koalicia pre deti slovenska


Koalícia pre deti Slovensko reprezentuje 11 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo snažili presadiť na Slovensku myšlienku vzniku detského komisára a aktívne sa podieľali aj na príprave príslušného zákona. Poslaním Koalície pre deti Slovensko je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.