fbpx

V Detskom krízovom centrum Náruč sme v júni ukončili projekt „Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím“, realizovaný od augusta 2013 a financovaný nórskym finančným mechanizmom. Cieľom projektu bolo zintenzívniť prácu s rodinami detí, pracovať s nimi v prirodzenom prostredí, čím sme chceli predísť umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti. Z dlhoročných skúseností z praxe vyvstala potreba práce s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii (sanácia rodiny), ako jeden z hlavných pilierov našej práce.

Prostredníctvom vyhľadávacej a identifikačnej činnosti sa nám darilo zefektívniť ochranu detí, ktoré sú v rodine ohrozené násilím. V období rodinnej krízy bola následne dieťaťu v DKC Náruč poskytovaná odborná pomoc a komplexná starostlivosť. Vďaka prebiehajúcemu projektu bolo možné intenzívnejšie pracovať s pôvodnou rodinou počas pobytu dieťaťa v našom krízovom centre, ale aj monitorovať situáciu v rodine po návrate detí späť do rodiny. V rodine sme hľadali zdroje na vyriešenie krízovej situácie a poskytovali pomoc a podporu pri jej zachovaní ako celku. Dôležitým prvkom pri práci s rodinou sa ukázala súčinnosť s ďalšími odborníkmi z radov pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pedagógov, lekárov, starostov obcí ako aj s ďalšími osobami (napr. vzdialenými rodinnými príbuznými, susedmi a pod.), ktorým osud detí nie je ľahostajný.

Odborný sanačný tím, ktorý bol v DKC Náruč vytvorený pre naplnenie danej potreby, tvorili dve psychologičky a dve sociálne pracovníčky. Prostredníctvom pracovníčok tohto tímu sa služby pre rodiny realizovali buď ambulantne, alebo terénnou prácou, tzn. priamo v rodinách. Pomáhali sme pri riešení problémov v sociálno-ekonomickej oblasti, v komunikačnej i vzťahovej rovine, pri zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti o deti, zdravia a vzdelania. V neposlednom rade sme viedli a usmerňovali rodičov v oblasti výchovy detí, smerovali ich k plnohodnotnému tráveniu spoločného voľného času, primeranej komunikácii s deťmi, čím sme podporovali nadobúdanie rodičovských zručností. Z výsledkov projektu vyplynulo, že dlhodobou prácou s rodinou (a v rodine) dochádza k eliminácii príčin ohrozenia dieťaťa a zvyšuje sa percento detí vrátených do pôvodného rodinného prostredia. Od augusta 2013 do apríla 2015 sme včasne identifikovali 104 detí ohrozených syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa) a domácim násilím. V 88% prípadov (z detí umiestnených v DKC Náruč) sa podarilo deti vrátiť späť do biologickej rodiny.

Vďaka realizovanému projektu sa nám podarilo nielen pomôcť vyše 150 deťom a ich rodinám, ale tiež naplniť naše odborné ambície na poli práce s ohrozenými rodinami. Overené postupy sa stali súčasťou dobrej praxe Detského krízového centra Náruč a preto v nich plánujeme pokračovať aj po skončení projektu.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. 

Autor: Mgr. Iveta Gardlíková