fbpx

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme predbežnú správu  zbierky.

Zbierka bola vykonávaná od 04. 12. 2014 – 13. 12. 2014 /vrátane/ v čase od 9,00 hod. – 18,00 hod. výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použilo sa 8 pokladničiek. Zbierka prebiehala v meste Čadca – pešia zóna – Palárikova ulica, Námestie slobody, Matičné námestie, Dom kultúry v Čadci, Malá ulica, Tatra hotel, Poradensko-tréningové centrum Náruč – Ul. Potočná, kaderníctvo Manier – Ul. Malá, Informačné centrum v budove Mestského úradu,kostol Čadca – Milošová.  Verejná  zbierka bola vykonaná za účelom pomoci deťom v kríze, konkrétne pre občianske združenie  Poradensko-tréningové centrum Náruč – Pomoc deťom v kríze, pobočka Čadca, Ul. Potočná č. 2836, sídlo organizácie: Zádubnie č. 56, 010 03  Žilina.

Otvorením pokladničiek a sčítaním finančných prostriedkov boli poverené pracovníčky Mgr. Elena Jedináková, Bc. Pavlína Straková, Veronika Grešáková. Vyzbierané finančné prostriedky v celkovej sume 1206,10 € boli po ukončení zbierky a  zrátaní zodpovednými pracovníkmi vložené priamo na účet OZ „Náruč“ – Číslo účtu: 5065419198/0900.  Na uvedenú zbierku neboli vynaložené žiadne náklady.

Osoba zodpovedná za zbierku za PTC Náruč Čadca: Mgr. Elena Jedináková

Mgr. Ivan Leitm, štatutár