fbpx

Bratislava, 2. februára 2015 – Koalícia pre deti, platforma združujúca rozličné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane a napĺňaniu práv detí na Slovensku, so znepokojením sleduje, akým smerom sa vyvíja spoločenská debata súvisiaca s nadchádzajúcim referendom. Jej zástupcovia poukazujú na to, že sa v nej síce operuje najlepším záujmom detí, no tie sa v nej stávajú skôr nástrojom pri presadzovaní názorov dospelých.

Silnie v nás obava, že v čoraz vyhrotenejších diskusiách sa síce operuje najlepším záujmom dieťaťa, no  skutočný záujem detí sa v nich stráca a deti sa stávajú nástrojom pri presadzovaní názorov dospelých,“ hovorí Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti.

Prax ukazuje, že nie všetky deti majú to šťastie, aby vyrastali v rodine, ktorá dokáže plniť všetky svoje funkcie a adekvátne sa postarať o svoje deti. Podľa zástupcov Koalície sú na Slovensku z tohto dôvodu každý deň odňaté približne 3 deti z vlastného rodinného prostredia, čo predstavuje okolo 1 000 detí ročne.Ich zotrvávanie mimo vlastnej rodiny alebo mimo náhradného rodinného prostredia je stále dlhodobé (priemerne nad 4 roky). Napriek relatívne pokrokovej legislatíve sa nedarí štátu zabezpečiť právo detí žiť v bezpečí vo vlastnej rodine.

To, čo deti potrebujú, je funkčná rodina, ktorá napĺňa ich prirodzené potreby. V nej dokážu vyrásť v sebaistú a zodpovednú osobnosť, ktorá má pevne v rukách svoj život a zároveň sa dokáže aktívne zapájať do života spoločnosti,“ upozorňuje Rušinová.

Koalícia preto poukazuje na potrebu prijať všetky dostupné opatrenia na zlepšenie postavenia a ochrany detí v spoločnosti. Podporuje prijatie novely Zákona o rodine, ktorá bližšie definuje záujem dieťaťa a napomáha rozvoju a ochrane detí, ako aj urýchlené zriadenie inštitútu Komisára pre deti.

Koalícia i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov. Posilňovanie funkčnosti rodiny, ktorá je prirodzeným prostredím pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa, vníma ako zodpovednosť všetkých aktérov spoločnosti, ktorí by mali v tejto dôležitej úlohe navzájom spolupracovať – detí, rodín, štátu, samosprávy, škôl, podnikateľov, cirkví, občianskej spoločnosti a ďalších.

Obraciame sa na všetkých, ktorí do referendovej diskusie vstupujú, aby sa pridŕžali zásad vecnej komunikácie a neprispievali k ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti. Napätie, ktoré táto atmosféra vyvoláva, negatívne ovplyvňuje predovšetkým deti,“ apeluje Rušinová.

POZN. Toto je stanovisko Koalície pre deti. S úvodom (perex a prvý odsek) tohto vyhlásenia sa Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, člen Koalície pre deti, nestotožňuje.