fbpx

Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci vďaka projektu podporenému Nadáciou J&T od apríla 2013 do decembra 2013 realizovalo špecializované poradenstvo a prevenciu pre Kysucký región.

Projekt nám pomohol pokryť značnú časť nákladov na prevádzku nášho poradenského centra, čím sa výraznou mierou zaslúžil o to, že sme ako akreditovaný poskytovateľ sociálnych služieb vôbec dokázali prežiť rok 2013. V projekte sme sa zaviazali, že poslúži najmenej 970 osobám, čo sme aj naplnili (novo prijatých klientov v roku 2013 bolo 101, 150 bolo klientov v pokračujúcom sociálno- právnom a psychologickom poradenstve, 728 bolo účastníkov preventívnych aktivít).

Pre 205 škôlkarov sme zrealizovali preventívny program Kiko a ruka, pričom sme zároveň vyzbrojili potrebnými informáciami 28 učiteliek MŠ, a to nielen ohľadom preventívnej práce s deťmi, ale tiež o tom, ako postupovať v prípade identifikovania ohrozených detí a rodín. Program citlivou a prístupnou formou približuje hranice intimity vo vzťahu dieťa – dospelý. Jeho podstatou je naučiť deti pravidlo „TU SA MA NEDOTÝKAJ“, prostredníctvom ktorého môžu rodičia či učitelia deťom vysvetliť, kde by sa ich ostatní nemali dotýkať, ako reagovať v prípade nepatričných dotykov a u koho hľadať pomoc. Okrem očakávaných pozitív programu naše lektorky zaznamenali aj jeho ďalšie pridané hodnoty:

hravý spôsob prevencie deti oslovil nielen deti, ale aj učiteľky, z ktorých niektoré v ňom pokračovali aj naďalej

tým, že sme umiestnili do miestnosti šatní na nástenky pre rodičov informačné letáčiky, rodičia sa začali o program zaujímať a vyhľadávať ďalšie informácie o ňom na stránke www.tadysenedotykej.org

dobrovoľníčka PTC Náruč nám vyrobila bábku Kika v ďalších 2 veľkostiach, čím zvýšila atraktivitu programu pre deti (ďakujeme dobrovoľníčke Jarke Veselej)

Kiko nám pomohol prekročiť hranicu prevencie a za účasti učiteliek MŠ odštartovať nadväznú dlhodobú prácu s deťmi a rodičmi.

V roku 2013 sme pilotne rozbehli na ZŠ a SŠ prevenciu fetálneho alkoholového syndrómu (FAS) a spektra ochorení vychádzajúcich z pitia alkoholu počas tehotenstva (FASD). Programom prešlo 130 detí, ktoré v spätných väzbách uvádzali, že tento fenomén nepoznali, iba z druhej ruky mali akú-takú vedomosť, že je nezdravé v tehotenstve požívať alkohol. Interaktívny program posilnil ich informovanosť a zvýšil šancu správne sa rozhodnúť, keď sami budú nastávajúcimi rodičmi.

Pre 278 školákov sme vykonali prevenciu násilia v rodine na základných a stredných školách, v rámci ktorej sa podarilo identifikovať 2 deti/rodiny ohrozené domácim násilím.

V 5 dňovom dennom tábore v mesiaci júl 2013 sme pracovali s 30 deťmi. Tohto tábora sa zúčastnili po prvý krát aj 4 matky, u ktorých bol predpoklad, že účasť na táborových aktivitách im pomôže na čas sa odpútať od svojich problémov, zrelaxovať a obnoviť vnútorné sily.

V rámci programu Ja a mama, zameraného na posilňovanie vzťahových väzieb medzi deťmi a matkami, sme zrealizovali celkom 54 stretnutí matiek s deťmi, ktorých sa zúčastnili 3 klientky a ich 3 deti. Všetky uvedené aktivity v PTC Náruč sú pre rodiny bezplatné, preto podpora zo strany organizácií ako Nadácia J&T je pre udržateľnosť programov pre ohrozené ženy, deti a rodiny v regióne Kysúc nesmierne cenná a nenahraditeľná.