Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

EEA Grants: “Spoločné ciele”

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

 

Číslo programu: SK09

Číslo projektu: DGV02003

Celková výška projektového grantu: 225 410,- eur.

 

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt bude realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

 

Prostredníctvom prijímateľa  a 4 partnerov projektu  budú podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Projekt podporí 5 existujúcich poradenských centier a celkovo sa pomôže viac ako 600 ženám – obetiam násilia . Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 2 skupín:

 

1)       Poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ktoré budú naďalej zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Budú vykonávané odbornými poradkyňami a poradcami, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytnú všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií). Jednotliví partneri projektu budú poskytovať poradenské služby pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, a to najmä formou konzultácií, v odhadovanom počte 1260 konzultácii za rok.

 

2)        Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov. K najrozsiahlejším  vzdelávaniam projektu patrí

 

  • Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  •  Krízová intervencia
  • Zakúpenie terapeutického prístroja Biofeedback

V priebehu trvania projektu prebehnú dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi na neutrálnej pôde. Ich cieľom bude výmena “know how”, skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie rámca (súboru opatrení) minimálnych štandardov a postupov a rozsahu práce s cieľovou skupinou. Rovnako budeme spolupracovať aj s ďalšími pomáhajúcimi inštitúciami ako napr.  ÚPSVaR, polícia, lekári a pod.

 

 

        Prijímateľom projektu je Pomoc ohrozeným deťom

Partneri projektu:

 

 Náruč- Pomoc deťom v kríze

Maják nádeje n.o.

Občianske združenie Žena v tiesni

Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls

 

 

 

 

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ „A home must be a safe place for everybody“.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“.

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

 

 

http://www.eeagrants.sk/

   maják nadeje   ŽVT