Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

„Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie“

V spolupráci s Centrom Slniečko, n.o. a Asociáciou krízových stredísk sme sa na realizácii projektu podieľali v období od októbra 2012 do augusta 2014. Projekt  bol zameraný na zvýšenie kvality sociálnych služieb, opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Spomedzi najpodstatnejších výstupov projektu spomenieme popri práci s ohrozenými rodinami v ich prirodzenom prostredí tiež spracovanie štandardov kvality pre vykonávanie opatrení SPOD a SK v krízových strediskách, spracovanie metodických postupov pre sociálnych pracovníkov, učiteľov, psychológov  a policajtov, a to nielen v textovej, ale aj vo filmovej podobe.

Tento Švajčiarsko- Slovenský projekt bol podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

program_Swiss-SK_80x210.indd