Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Programy zamerané na posilnenie rodiny

V našej práci sa podstatne častejšie ako iné organizácie pôsobiace v pomáhajúcich profesiách stretávame so skutočne krutými prípadmi detí, ktoré sú týrané, zneužívané alebo zanedbávané vlastnými rodičmi. Napriek tomu sme naďalej presvedčení, že najlepším miestom, kde môže dieťa vyrastať, je rodina. Preto vždy, keď je to len trochu možné, hľadáme možnosti, ako rodinu zachovať a zabrániť umiestneniu dieťaťa do inštitucionálnej starostlivosti. S týmto cieľom dlhoročne realizujeme celý rad programov zameraných na posilnenie rodiny. Využívame pri tom celý rad postupov, s využitím metód ako sociálna intervencia v rodinnom prostredí, filiálna terapia, program Ja a mama…:

  • V spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež v rámci vlastných projektov, realizujeme programy sanácie rodín ohrozených domácim násilím a sociálnym vylúčením
  • Pre rodiny, ktoré to potrebujú, vykonávame programy zamerané na upevnenie vzťahov rodičov a detí
  • Individuálne a skupinové programy zamerané na rozvoj rodičovských zručností pre matky a deti z rodín ohrozených domácim násilím a/alebo nedostatočnou funkčnosťou
  • Dobrovoľnícke podporné programy pre deti a rodiny