Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Preventívne programy pre deti

 

Preventívne programy pre deti z materských, základných a stredných škôl

Prevencia patrí dlhodobo k našim kľúčovým programom. Jej cieľom je včasná osveta,  v rámci ktorej deťom poskytujeme informácie, ako rozpoznať násilie v rodine a ako sa pred ním chrániť. Vo svojich preventívnych aktivitách  dbáme na to, aby prevenciu vykonávali vyškolení preventisti, ktorí sú dôkladne oboznámení s problematikou násilia na deťoch, ale tiež so špecifikami komunikácie tejto náročnej témy s ohľadom na vek, rozumovú a emocionálnu vyspelosť detí. Prostredníctvom interaktívnych a hrových aktivít deti získavajú informácie o  násilí, jeho príčinách, formách a možnostiach pomoci. Sekundárnym prínosom týchto programov je vyhľadávacia činnosť, keďže vytvárajú priestor pre zachytenie detí, ktoré sa už s násilím stretli alebo mu aktuálne čelia.

V rámci preventívnych programov pre deti využívame rôzne metodiky, zahraničné aj vlastné, napr.

  • Kiko a ruka (Rada Európy)
  • Ako sa chrániť /(Michele Elliottová)
  • Bezpečne od útleho veku (Náruč)

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA