Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Ambulantný program Centra pre deti a rodinu – Poradenské centrum Náruč Čadca

 

Program Centra pre deti a rodiny podľa § 1 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z.

a) kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra

b) adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých budovách centra

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze so sídlom v Zádubnie 56, 010 03 Žilina prevádzkuje ambulantné pracovisko, ktoré je Centrom pre deti a rodiny podľa Zákona 305/2005 Z.z.:

 • Poradenské centrum Náruč Čadca (ďalej PC Náruč Čadca) – adresa: Potočná 2836,                          022 01 Čadca, tel.: 0907 840 552, mail: poradnacadca@naruc.sk.

c) účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona

PC Náruč Čadca je zriadené za účelom vykonávania opatrení podľa §. 45 ods. 1 písm.:

b) výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovné opatrenia, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladné opatrenia, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),

c) opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

 1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom alebo náhradnom rodinnom prostredí,
 2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo soc. vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a medziľudských vzťahoch.

d) druh vykonávaných opatrení, ak účelom centra je vykonávanie ambulantných výchovných opatrení

PC Náruč Čadca vykonáva ambulantné výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. d).

Na výkon výchovných opatrení sú využívané odborné programy zamerané na prácu s deťmi a ich rodinami, v ktorých je prítomné domáce násilie, alebo sú ohrozené zanedbávaním a to či už z dôvodu mentálnej úrovne rodičov, psychického ochorenia, závislosti na psychotropných látkach, nedostatočných rodičovských zručností alebo nezáujmu o dieťa.

Sociálne programy a výchovné programy sú tiež zamerané na prácu s deťmi s poruchami správania, alebo deti s problémami v adaptácii na začlenenie sa do sociálneho prostredia v dôsledku prežitého týrania, zneužívania či zanedbávania.

Iné opatrenia:

PC Náruč Čadca vykonáva ambulantné opatrenia aj podľa § 11 ods. 3 písm. b) body 1. až 5..

e) forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona

Forma vykonávania opatrenia:

PC Náruč Čadca vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou.

f) opis cieľovej skupiny centra

Klientom PC Náruč Čadca je:

 • dieťa, ktoré bolo vystavené násiliu, jeho rodičia a členovia jeho rodiny,
 • dieťa, ktoré je alebo bolo obeťou týrania, zneužívania alebo zanedbávania,
 • dieťa a rodina vo vážnej krízovej situácii, kde je dieťa ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine,
 • dieťa, ktoré je z dôvodu obmedzení rodičov v oblasti sociálnej, zdravotnej a ekonomickej zanedbávané,
 • dieťa s poruchami správania, problémami v adaptácií na sociálne prostredie, ktoré prežilo alebo zažíva násilie vo svojich rodinách, bolo týrané, zneužívané alebo zanedbávané.

Terénnu formu pre klientov vykonáva PC Náruč Čadca v rámci okresov Žilinského kraja: Čadca a Kysucké Nové Mesto.

g) dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § 59 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo písm. b) až d) zákona

Opatrenia sa nevykonávajú pre osobu:

 • ktorá je potenciálnym páchateľom týrania a/alebo sexuálneho zneužívania s výnimkou mal. dieťaťa, ktoré je páchateľom (vo viktomologickom význame) a zároveň obeťou týrania a/alebo sexuálneho zneužívania
 • pod vplyvom omamnej alebo psychotropnej látky,
 • agresívne vystupujúcu plnoletú fyzickú osobu,
 • ktorá opakovane porušuje pravidla centra, nerešpektuje odporúčania vyplývajúce z odborných metód, dohôd a vyhýba sa spolupráci.

i) opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra

Opis priestorov PC Náruč Čadca:

PC Náruč Čadca je situované v centre mesta v dostupnej blízkosti od zastávok hromadnej dopravy a úradov. Priestory sa nachádzajú na prvom poschodí, prístup nie je bezbariérový.

Pracovisko disponuje 5 plnohodnotnými pracovňami – kanceláriami vybavenými počítačovou technikou, nábytkom na poskytovanie poradenstva a úložnými priestormi – a jednou technicko-prevádzkovou miestnosťou. Každá kancelária má vlastné sociálne zariadenie – WC s umývadlom.

Pracovisko má k dispozícii služobný osobný automobil.

j) počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi,

Zamestnanci centra a ich štruktúra:

Odborný tím PC Náruč Čadca tvoria:

 • 1 sociálna pracovníčka s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, plný pracovný úväzok
 • 1 sociálna pracovníčka s  VŠ vzdelaním III. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, skrátený pracovný úväzok
 • 1 psychologička s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore psychológia, plný pracovný úväzok

Centrum zabezpečuje externú pomoc:

 • 1 právnička s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore právo – poskytovanie právneho poradenstva/konzultácií (dohoda)
 • 2 sociálnych pracovníkov s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca (dohoda)

Všetci zamestnanci sú vyškolení v problematike násilia páchaného na deťoch a domáceho násilia, taktiež sú oboznámení s jednotlivými formami a metódami, ktoré sa v centre používajú.

k) opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra,

Informácie o programe centra majú klienti PC Náruč Čadca možnosť získať na internetovej stráne www.naruc.sk.

Podrobné informácie o programe, forme spolupráce, spôsobe vykonávania programu, podmienkach spolupráce i náležitostiach vyplývajúcich zo spolupráce získava klient na prvom osobnom stretnutí priamo v priestoroch centra. Informácie sú podávané ústnou i písomnou formou. Zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje oboznámenie s programom svojím podpisom.

Mal. dieťa je informované o programe centra psychológom, príp. sociálnym pracovníkom pri prvom osobnom stretnutí. Informovanie prebieha dieťaťu veku primeraným spôsobom ústnou formou.

l) opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra,

 

PC Náruč Čadca vykonáva opatrenia ambulantnou aj terénnou formou a sú zamerané na potreby konkrétneho dieťa a jeho rodiny. Opatrenia sa vykonávajú realizáciou nasledovných 3 programov (D,E,F) s využitím rôznych odborných metód práce:

 

Program D: Program na riešenie krízovej situácie dieťaťa, ktoré je alebo bolo ohrozené násilím v rodinnom prostredí  (detailný popis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §11 ods. 3 písm. b) body 1., 4. a 5.

Dĺžka realizácie programu:

 • 1 – 3 mesiace

Klient – identifikácia:

 1. Dieťa vo veku do 18 rokov v krízovej situácii, ktoré je vystavené násiliu a ktoré je/bolo alebo existuje podozrenie, že je/bolo týrané, zneužívané, zanedbávané

a/alebo

 1. dieťa vo veku do 18 rokov vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine

a/alebo

 1. rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina ohrozená násilím zo strany iného člena rodiny

a/aleborodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina dieťaťa vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine.

Program je vhodný aj pre:

 • dieťa, ktoré je z dôvodu obmedzení rodičov v oblasti sociálnej, zdravotnej a ekonomickej zanedbávané;
 • dieťa s poruchami správania, problémami v adaptácií na sociálne prostredie, ktoré prežilo alebo
 • zažíva násilie vo svojich rodinách, bolo týrané, zneužívané alebo zanedbávané.

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • odbornú pomoc na prekonanie krízovej situácie dieťaťa
 • predchádzanie prehĺbeniu nepriaznivej životnej situácie
 • zabezpečenie ochrany dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým alebo sociálnym poškodením
 • pomoc a podpora je krátkodobá a intenzívna s cieľom zabezpečenia následnej kontinuálnej pomoci

Dieťa a rodina získava najmä:

 • poradenstvo sociálno-právne, psychologické
 • priestor na mobilizáciu vnútorných zdrojov
 • odporúčanie možných spôsobov riešenia situácie a opatrení

 

Program E:   Komplexný program na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu pomerov, podporu riešenia problémov v rodine spôsobených týraním, zneužívaním a zanedbávaním detí alebo prítomným násilím v rodine, ktorým sú deti ohrozené  (detailný opis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §11 ods. 3 písm. b) body 1., 2., 3. a 4.

Dĺžka realizácie programu:

 • 6 – 12 mesiacov

Klient – identifikácia:

 1. Dieťa vo veku do 18 rokov v krízovej situácii, ktoré je vystavené násiliu a ktoré je/bolo alebo existuje podozrenie, že je/bolo týrané, zneužívané, zanedbávané

a/alebo

 1. dieťa vo veku do 18 rokov vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine

a/alebo

 1. rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina ohrozená násilím zo strany iného člena rodiny

a/alebo

 1. rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina dieťaťa vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine.

 

Program je vhodný aj pre:

 • dieťa, ktoré je z dôvodu obmedzení rodičov v oblasti sociálnej, zdravotnej a ekonomickej zanedbávané;
 • dieťa s poruchami správania, problémami v adaptácií na sociálne prostredie, ktoré prežilo alebo
 • zažíva násilie vo svojich rodinách, bolo týrané, zneužívané alebo zanedbávané.

Využíva sa:

 • pri potrebe eliminácie týrania, zneužívania a zanedbávania
 • pri potrebe zabezpečenia pomoci dieťaťu a jeho rodine pri preklenutí krízy,
 • potrebne stabilizácie dieťaťa a jeho prežívania v krízovej situácii,
 • pri potrebe terapeutického pôsobenia na dieťa a jeho rodinu a/alebo
 • pri potrebe zabezpečenia rozvoja rodičovských kompetencií, sociálnych zručností u všetkých členov rodiny
 • pri potrebe zabezpečenia socializácie dieťaťa, ktoré bolo ohrozené týraním, zneužívaním, zanedbávaním alebo prítomným násilím v rodine

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • predchádzanie prehĺbeniu nepriaznivej situácie,
 • zabezpečenie ochrany dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým alebo sociálnym poškodením
 • v spolupráci so odborným pracovníkom je klient schopný voliť variant ďalšej starostlivosť alebo iné opatrenia pokiaľ sú nevyhnutné

Dieťa a rodina získava najmä:

 • priamu odbornú pomoc
 • odborné poradenstvo sociálno-právne, psychologické
 • priestor na mobilizáciu vnútorných zdrojov
 • priestor na stabilizáciu dieťaťa, jeho následný rozvoj vrátane rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho kompetencií

 

Program F: Výchovný a sociálny program pre deti a ich rodiny ohrozené násilím, alebo pre deti u ktorých došlo k narušeniu psychického, fyzického a sociálneho vývinu z dôvodu násilia v rodine a / alebo zanedbávania  (detailný popis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §12 ods. 1 písm. d)

Dĺžka realizácie programu:

 • 6 mesiacov

Klient – identifikácia:

 1. Dieťa vo veku do 18 rokov v krízovej situácii, ktoré je vystavené násiliu a ktoré je/bolo alebo existuje podozrenie, že je/bolo týrané, zneužívané, zanedbávané

a/alebo

 1. dieťa vo veku do 18 rokov vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine

a/alebo

 1. rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina ohrozená násilím zo strany iného člena rodiny

a/alebo

 1. rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina dieťaťa vo vážnej krízovej situácii, ktoré je ohrozené na psychickom a fyzickom zdraví a vývine.

Program je vhodný aj pre:

 • dieťa, ktoré je z dôvodu obmedzení rodičov v oblasti sociálnej, zdravotnej a ekonomickej zanedbávané;
 • dieťa s poruchami správania, problémami v adaptácií na sociálne prostredie, ktoré prežilo alebo
 • zažíva násilie vo svojich rodinách, bolo týrané, zneužívané alebo zanedbávané.

Využíva sa:

 • u klienta, u ktorého došlo k narušeniu psychického, fyzického a sociálneho vývinu z dôvodu násilia v rodine a/alebo zanedbávania,
 • pri preklenutí krízy za účelom zabezpečenia podpory stabilizácie dieťaťa a jeho prežívania v krízovej situácii
 • pri potrebe terapeutického pôsobenia na dieťa a jeho rodinu
 • pri potrebe zabezpečenia rozvoja rodičovských kompetencií, sociálnych zručností u všetkých členov rodiny
 • pri potrebe zabezpečenia socializácie dieťaťa, ktoré bolo ohrozené týraním, zneužívaním, zanedbávaním alebo prítomným násilím v rodine

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • predchádzanie prehĺbeniu nepriaznivej situácie,
 • zabezpečenie ochrany dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým alebo sociálnym poškodením
 • v spolupráci so odborným pracovníkom je klient schopný voliť variant ďalšej starostlivosť alebo iné opatrenia pokiaľ sú nevyhnutné

Dieťa a rodina získava najmä:

 • priamu odbornú pomoc
 • odborné poradenstvo sociálno-právne, psychologické
 • priestor na mobilizáciu vnútorných zdrojov
 • priestor na stabilizáciu dieťaťa, jeho následný rozvoj vrátane rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho kompetencií

p) uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,

Opatrenia ambulantnou aj terénnou formou sa vykonávajú centrom v pracovných dňoch.

Konzultačné hodiny na pracovisku PC Náruč Čadca sú v čase od 8:00-15:00 hod.. Klienti sa na konzultácie vopred objednávajú. Konzultácie s klientom mimo konzultačných hodín sa uskutočňujú na základe vopred dohodnutého termínu.

Opatrenia terénnou formou sa vykonávajú podľa potreby v čase od 7:00 – 19:00 hod..

q) opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou,

 

Plán vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou pre dieťa v  PC Náruč Čadca:

Pri opatreniach podľa § 11 ods. 3 písm. b) body 1. až 5. plán vykonávania opatrení obsahuje:

 • konkrétne odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania, rozsah vykonávaných metód;
 • označenie a pracovné zaradenie zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za vykonávanie opatrení,
 • počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávaní opatrení podieľať
 • dôvody ukončenia vykonávania odborných činnosti
 • spôsob a časový harmonogram priebežného a záverečného hodnotenia vykonávania opatrení v centre.

Plán vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Cieľ opatrení je totožný s cieľom sociálnej práce s dieťaťom.

Pri vykonávaní výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) centrum preberá plán nariadeného výchovného opatrenia.

Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou pre dieťa vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Plán písomne vypracováva sociálny pracovník v spolupráci so psychológom, zákonným zástupcom dieťaťa, dieťaťom (ak je to vzhľadom na jeho vek vhodné a účelné) prípadne inou podpornou osobou dieťaťa/rodiny.

Plán vykonávania opatrení môže tiež vychádzať z cieľov a úloh dohodnutých na multidisciplinárnom/interdisciplinárnom stretnutí či prípadovej konferencii, ktorú zvoláva jeden zo  subjektov zaangažovaných v prípade klienta. Takéto stretnutie môže byť zvolané na začiatku riešenia prípadu alebo tiež v situácii, že dochádza k významným zisteniam alebo skutočnostiam, ktoré majú priamy dopad na smerovanie ďalšej práce s klientom.

Individuálne plány odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou tvoríme na základe diagnostiky a objednávky v rozhodnutí alebo objednávky dieťaťa, jeho rodičov, alebo iných zákonných zástupcov. Tento individuálny plán sa tvorí v počiatočnej fáze práce s klientom.   Deje sa tak za účasti všetkých zainteresovaných /dieťaťa, jeho zákonného zástupcu, orgánu SPODaSK/. Každý prípad má svojho kľúčového sociálneho pracovníka, ktorý je zodpovedný za celé vedenie, tvorbu a vyhodnocovanie individuálneho plánu odbornej práce s klientom.

Plán je vyhotovovaný v písomnej podobe. Jednotlivé úlohy sa v pláne stanovujú a prehodnocujú podľa potreby. Výsledkom prehodnotenia plánu vykonávania opatrení je písomná formulácia nových cieľov alebo vyslovenie potreby ponechania dosiaľ stanovených cieľov. Vyhodnotenie plánu opatrení pre dieťa prebieha za účasti členov odborného tímu (sociálny pracovník, psychológ), za účasti klienta príp. inej podpornej osoby dieťaťa/rodiny. Ak nie je možné vyhodnotiť plán za ich účasti, dôvod neprítomnosti sa písomne zaznamená.

Záverečnú fázu práce či už s dieťaťom alebo dospelým klientom, tvorí vyhodnotenie individuálneho plánu odbornej činnosti. Zaň je zodpovedný kľúčový sociálny pracovník, pričom samotné vyhodnotenie prebieha za prítomnosti klienta a ďalších pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii opatrení.

u) opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre

Klienti centra majú vo všeobecnosti právo:

 • na dodržiavanie všetkých etických zásad práce sociálneho pracovníka, etických zásad práce psychológa, etických zásad centra a všetkých zásad týkajúcich sa najmä ochrany práv klientov, ochrany ich osobných údajov a zachovania dôvernosti zo strany všetkých pracovníkov centra
 • byť informovaní o všetkých právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z dohody alebo rozhodnutia o uložení opatrenia
 • pokiaľ majú s centrom spísanú dohodu – ukončiť odborný program a to v tom prípade, ak sú nenaplnené ich ciele a služby centra nevedú k očakávanému zlepšeniu ich životnej situácie, ak je odborná práca neefektívna, alebo ak sa klientom zásadne zmenila životná situácia
 • požiadať vopred o zmenu dohodnutého termínu
 • sťažovať sa na pracovníka a postupy práce ak mu nevyhovujú a to vedúcemu pracovníkovi pracoviska

Dieťa má právo:

 • na dieťa orientovaný, bezpečný priestor, kde deťom bude pod jednou strechou poskytnutá komplexná, špecializovaná pomoc zameraná na efektívne riešenie ich ohrozujúcej situácie a minimalizáciu negatívnych následkov na ich živote a zdraví
 • požiadať o pomoc
 • na vypočutie jeho problémov
 • požiadať o vysvetlenie, ak niečomu nerozumie alebo s niečím nesúhlasí
 • sťažovať sa, ak nie je spokojné s poskytovanými opatreniami a požiadať o nápravu alebo vysvetlenie
 • požiadať o zmenu vopred dohodnutého termínu

Zákonný zástupca dieťaťa / dospelá podporná osoba dieťaťa má právo:

 • dostať informácie o situácii dieťaťa a možnostiach jej riešenia

v) opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra,

Dieťa, ktoré je klientom PC Náruč Čadca má povinnosť:

 • dodržiavať vopred dohodnuté termíny a úlohy
 • nepoškodzovať majetok a zariadenie PC Náruč Čadca

Zákonný zástupca dieťaťa / dospelá podporná má povinnosť:

 • dodržiavať dohodnuté termíny a chodiť na dohodnuté stretnutia načas,
 • dopredu sa ohlásiť ak sa nemôže zúčastniť konzultácie a požiadať o zmenu termínu
 • dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z dohody o vykonávaní opatrení
 • nepoškodzovať majetok a zariadenie centra
 • dodržiavať zákaz vyhotovovania zvukového alebo audio-vizuálneho záznamu priestorov centra alebo konzultačných procesov, ktoré v ňom prebiehajú
 • prichádzať na stretnutia bez toho, aby bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok

Pri opakovanom nerešpektovaní povinnosti klientov stanovených v dohode môže dôjsť k zrušeniu dohody a to ústnym alebo písomným oznámením.

 

V Žiline dňa 23.11.2018

 

 Mgr. Róbert Braciník, štatutár