Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Ambulantný program Centra pre deti a rodinu – DAC Náruč

 

Program Centra pre deti a rodiny podľa § 1 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z

a) kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra

b) adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých budovách centra

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze so sídlom v Zádubnie 56, 010 03 Žilina prevádzkuje ambulantné pracovisko, ktoré je Centrom pre deti a rodiny podľa Zákona 305/2005 Z.z.:

 • Detské advokačné centrum Náruč (ďalej DAC Náruč) – adresa: ul. Vysokoškolákov 41/7, 010 08 Žilina, tel.: 0903 535445, mail: dac@naruc.sk,

c) účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona

 

DAC Náruč je zriadené za účelom vykonávania opatrení podľa §. 45 ods. 1 písm.:

b) výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovné opatrenia, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladné opatrenia, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),

c) opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

 1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom alebo náhradnom rodinnom prostredí,
 2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo soc. vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a medziľudských vzťahoch.

d) druh vykonávaných opatrení, ak účelom centra je vykonávanie ambulantných výchovných opatrení

 

DAC Náruč vykonáva ambulantné výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d).

Výchovné opatrenia sú zamerané na poskytnutie komplexnej pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami alebo existuje podozrenie, že sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo fyzického týrania (ďalej lenCSA/CPA = child sexual abuse/child physical abuse). Cieľom je poskytovať pomoc dieťaťu pod jednou strechou prostredníctvom vytvorenia na dieťa orientovaného, bezpečného priestoru s presadzovaním multidisciplinárnej/interdisciplinárnej spolupráce odborníkov, ktorí sa podieľajú na riešení prípadov sexuálneho zneužívania, resp. týrania detí. V prípadoch potreby realizuje opatrenia smerom k podporujúcim členom rodiny dieťaťa. Opatrenia sú zamerané na diagnostiku a vykonávanie sociálneho programu a výchovného programu.

 

Iné opatrenia:

DAC Náruč vykonáva ambulantné opatrenia aj podľa § 11 ods. 3 písm. b) body 1. až 5..

 e) forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona

Forma vykonávania opatrenia:

DAC Náruč a vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou.

f) opis cieľovej skupiny centra

Klientom DAC Náruč je:

 • dieťa vo veku do 18 rokov (spodná veková hranica závisí od individuálnych komunikačných zručností dieťaťa), ktoré sa stalo obeťou alebo existuje podozrenie, že sa stalo obeťou sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického týrania;
 • rodič dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou alebo u ktorého existuje podozrenie, že sa stalo obeťou sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického týrania.
 • osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ako i rodina a podporné osoby dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou alebo u ktorého existuje podozrenie, že sa stalo obeťou sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického týrania.

Terénnu formu pre klientov vykonáva DAC Náruč v rámci všetkých okresov Žilinského kraja a okresov Považská Bystrica a Púchov z Trenčianskeho kraja.

g) dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § 59 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo písm. b) až d) zákona

Opatrenia sa nevykonávajú pre osobu:

 • ktorá je potenciálnym páchateľom týrania a/alebo sexuálneho zneužívania s výnimkou mal. dieťaťa, ktoré je páchateľom (vo viktomologickom význame) a zároveň obeťou týrania a/alebo sexuálneho zneužívania
 • pod vplyvom omamnej alebo psychotropnej látky,
 • agresívne vystupujúcu plnoletú fyzickú osobu,
 • ktorá opakovane porušuje pravidla centra, nerešpektuje odporúčania vyplývajúce z odborných metód, dohôd a vyhýba sa spolupráci.

i) opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra

Opis priestorov DAC Náruč:

DAC Náruč vykonáva opatrenia v samostatných priestoroch na 1. nadzemnom podlaží polyfunkčnej budovy lokalizovanej v jednej z mestských častí mesta Žilina, v bezprostrednej blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy. Bezbariérový prístup je zabezpečený výťahom. Priestory pracoviska sú rozdelené do troch miestností:

 • miestnosť – pracovňa sociálneho pracovníka prioritne určená pre prácu s dospelou osobou. Priestor je vybavený počítačovou technikou, kancelárskym nábytkom s úložnými priestormi a sedačkami na poskytovanie poradenstva.
 • miestnosť – pracovňa psychológa prioritne určená pre prácu s dieťaťom, ktorá je vybavená audiovizuálnou technikou s možnosťou záznamu ako aj prenosu obrazu a zvuku do vedľajšej miestnosti. Miestnosť je určená tiež na výsluch mal. poškodeného v trestnom konaní. Priestor je taktiež vybavený počítačovou technikou, kancelárskym nábytkom s úložnými priestormi a sedačkami na poskytovanie poradenstva.
 • miestnosť, ktorú je možné rozdeliť na dve časti:
  • priestor určený pre osoby povinne prítomné pri výsluchu, priestor je vybavený audovizuálnou technikou, kde je prenášaný obraz a zvuk výsluchu mal. poškodeného
  • priestor pre účely realizácie multidisciplinárnych stretnutí

Vo vstupnej chodbe sa nachádza sociálne zariadenie – WC s umývadlom.

Pracovisko má k dispozícii služobný osobný automobil.

j) počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi,

Zamestnanci centra a ich štruktúra:

Odborný tím DAC Náruč tvoria:

 • 1 sociálna pracovníčka s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, plný pracovný úväzok
 • 1 psychologička s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore psychológia, plný pracovný úväzok
 • 2 psychológovia s VŠ vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore psychológia, skrátené pracovné úväzky/dohoda.

Centrum zabezpečuje externú pomoc:

 • pri poskytovaní právneho poradenstva/konzultácie, právneho zastupovania a obhajoby práv detí v trestnom konaní, alebo potrebe právnej konzultácie DAC Náruč zabezpečuje pomoc                                  1 advokáta (mandátna zmluva)
 • v prípade potreby klienta zabezpečuje DAC Náruč odborné konzultácie s fyzickou osobou, ktorá má vzdelanie pediatra (dohoda).

 

Všetci zamestnanci DAC Náruč sú vyškolení v problematike násilia páchaného na deťoch so špecializáciou na problematiku sexuálneho zneužívania a fyzického týrania. Taktiež sú oboznámení s jednotlivými formami a metódami, ktoré sa v centre používajú.

k) opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra,

Informácie o programe centra majú klienti DAC Náruč možnosť získať na internetovej stráne www.naruc.sk.

Podrobné informácie o programe, forme spolupráce, spôsobe vykonávania programu, podmienkach spolupráce i náležitostiach vyplývajúcich zo spolupráce získava klient na prvom osobnom stretnutí priamo v priestoroch centra. Informácie sú podávané ústnou i písomnou formou. Zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje oboznámenie s programom svojím podpisom.

Mal. dieťa je informované o programe centra psychológom, príp. sociálnym pracovníkom pri prvom osobnom stretnutí. Informovanie prebieha dieťaťu veku primeraným spôsobom ústnou formou.

l) opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra,

DAC Náruč vykonáva opatrenia prioritne ambulantnou formou, v individuálnych prípadoch terénnou formou a sú zamerané na potreby konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny. Opatrenia sa vykonávajú realizáciou 3 programov (A, B, C) s využitím rôznych odborných metód práce:

 

Program A: Program na riešenie krízovej situácie dieťaťa s podozrením na sexuálne zneužívanie a/alebo fyzické týranie  (detailný popis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §11 ods. 3 písm. b) body 1. a 5.

Dĺžka realizácie programu:

 • 1 – 3 mesiace (zvyčajne nepresahuje 5 stretnutí)

Využíva sa:

 • ak situácia klienta vyžaduje rýchle zmapovanie a odporúčanie ďalších postupov,
 • pomoc a podpora je krátkodobá a intenzívna

Dieťa a rodina získava najmä:

 • priestor pre vyjadrenie emócií a zadefinovanie potrieb
 • náhľad a informácie potrebné pre porozumenie svojej životnej situácii
 • priestor na mobilizáciu vnútorných zdrojov
 • špecializované sociálne, sociálno-právne poradenstvo
 • možnosť zabezpečiť ochranu dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým
 • alebo sociálnym poškodením
 • ponuku možných postupov a opatrení na riešenie situácie

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • porozumenie aktuálnej situácii, zorientovanie v aktuálnej situácii
 • odporúčanie možných spôsobov riešenia situácie a opatrení

 

Program B: Komplexný program pomoci dieťaťu s podozrením na sexuálne zneužívanie alebo fyzické týranie a jeho rodine/ rodičovi alebo osobe, ktorá sa o dieťa osobne stará  (detailný popis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §11 ods. 3 písm. b) body 2., 3. a 5 (podľa potreby aj podľa bodu 4.)

Dĺžka realizácie programu:

 • 3 – 12 mesiacov

Využíva sa:

 • ak existuje podozrenie na sexuálne zneužívanie alebo fyzické týranie dieťaťa bez ohľadu na to, či bol páchateľ zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený a situácia klienta si vyžaduje dlhodobejšiu pomoc a podporu
 • pomoc a podpora je dlhodobejšia a intenzita sa volí podľa situácie a potrieb klienta

 Dieťa a rodina získava najmä:

 • priestor na vyrovnávanie sa s následkami náročnej životnej situácie
 • priestor na spracovanie negatívnych emócií a emocionálnu stabilizáciu
 • možnosť eliminovať následky traumy resp. odloženej traumy
 • priestor na posilňovanie dôvery klienta vo vlastné schopnosti a zdroje
 • priestor na podporu klienta v aktívnom vyhľadávaní pomoci
 • priestor na posilňovanie dôvery klienta v sociálne okolie
 • možnosť zorientovať sa vo svojej životnej situácii
 • špecializované sociálne, sociálno-právne poradenstvo
 • ponuku možných postupov a opatrení na riešenie situácie

 

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • možnosť predchádzať prehĺbeniu nepriaznivej situácie
 • možnosť zabezpečiť ochranu dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým

alebo sociálnym poškodením

 

Program C: Program pomoci dieťaťu sexuálne zneužívanému a/alebo fyzicky týranému a jeho rodine/ rodičovi alebo osobe, ktorá sa o dieťa osobne stará po ukončení trestného konania  (detailný popis programu)

Opatrenia, ktoré je možné vykonávať v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z:

 • §11 ods. 3 písm. b) body 1., 2., 3. a 4

Dĺžka realizácie programu:

 • 3 – 12 mesiacov

Využíva sa:

 • ak sexuálne zneužívanie alebo fyzické týranie dieťaťa bolo potvrdené a situácia klienta si vyžaduje následnú pomoc a podporu
 • pomoc a podpora je dlhodobejšia a intenzita sa volí podľa potrieb klienta
 • nie je dôležité, kedy k zneužívaniu/týraniu došlo (môže byť aj s odstupom rokov), ak ešte stále ide o dieťa

Dieťa a rodina získava najmä:

 • náhľad a informácie potrebné pre porozumenie svojej životnej situácii
 • priestor na spracovanie negatívnych emócií a emocionálnu stabilizáciu
 • možnosť eliminovať následkov traumy resp. odloženej traumy
 • priestor na celkové posilnenie a aktivizovanie vlastných zdrojov dieťaťa/rodiny
 • priestor na posilňovanie dôvery klienta v sociálne okolie
 • poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení dopadov na klienta a jeho rodinu
 • podľa potreby sociálno – právne poradenstvo

Cieľom programu je poskytnúť dieťaťu a rodine:

 • možnosť eliminovať následky traumy resp. odloženej traumy ochranu dieťaťa a jeho rodiny pred fyzickým, psychickým alebo sociálnym poškodením

p) uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,

Opatrenia ambulantnou aj terénnou formou sa vykonávajú centrom v pracovných dňoch.

Konzultačné hodiny na pracovisku DAC Náruč súv čase od 9:00-14:00 hod.. Klienti sa na konzultácie vopred objednávajú. Konzultácie s klientom mimo konzultačných hodín sa uskutočňujú na základe vopred dohodnutého termínu.

Opatrenia terénnou formou sa vykonávajú podľa potreby v čase od 7:00 – 19:00 hod..

q) opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou,

Plán vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou pre dieťa v DAC Náruč:

Pri opatreniach podľa § 11 ods. 3 písm. b) body 1. až 5. plán vykonávania opatrení obsahuje:

 • konkrétne odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania, rozsah vykonávaných metód;
 • označenie a pracovné zaradenie zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za vykonávanie opatrení,
 • počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávaní opatrení podieľať
 • dôvody ukončenia vykonávania odborných činnosti
 • spôsob a časový harmonogram priebežného a záverečného hodnotenia vykonávania opatrení v centre.

Plán vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Cieľ opatrení je totožný s cieľom sociálnej práce s dieťaťom.

Pri vykonávaní výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) centrum preberá plán nariadeného výchovného opatrenia.

Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou pre dieťa vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Plán písomne vypracováva sociálny pracovník v spolupráci so psychológom, zákonným zástupcom dieťaťa, dieťaťom (ak je to vzhľadom na jeho vek vhodné a účelné) prípadne inou podpornou osobou dieťaťa/rodiny.

Plán vykonávania opatrení môže tiež vychádzať z cieľov a úloh dohodnutých na multidisciplinárnom/interdisciplinárnom stretnutí či prípadovej konferencii, ktorú zvoláva jeden zo  subjektov zaangažovaných v prípade klienta. Takéto stretnutie môže byť zvolané na začiatku riešenia prípadu alebo tiež v situácii, že dochádza k významným zisteniam alebo skutočnostiam, ktoré majú priamy dopad na smerovanie ďalšej práce s klientom.

Individuálne plány odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou tvoríme na základe diagnostiky a objednávky v rozhodnutí alebo objednávky dieťaťa, jeho rodičov, alebo iných zákonných zástupcov. Tento individuálny plán sa tvorí v počiatočnej fáze práce s klientom.   Deje sa tak za účasti všetkých zainteresovaných /dieťaťa, jeho zákonného zástupcu, orgánu SPODaSK/. Každý prípad má svojho kľúčového sociálneho pracovníka, ktorý je zodpovedný za celé vedenie, tvorbu a vyhodnocovanie individuálneho plánu odbornej práce s klientom.

Plán je vyhotovovaný v písomnej podobe. Jednotlivé úlohy sa v pláne stanovujú a prehodnocujú podľa potreby. Výsledkom prehodnotenia plánu vykonávania opatrení je písomná formulácia nových cieľov alebo vyslovenie potreby ponechania dosiaľ stanovených cieľov. Vyhodnotenie plánu opatrení pre dieťa prebieha za účasti členov odborného tímu (sociálny pracovník, psychológ), za účasti klienta príp. inej podpornej osoby dieťaťa/rodiny. Ak nie je možné vyhodnotiť plán za ich účasti, dôvod neprítomnosti sa písomne zaznamená.

Záverečnú fázu práce či už s dieťaťom alebo dospelým klientom, tvorí vyhodnotenie individuálneho plánu odbornej činnosti. Zaň je zodpovedný kľúčový sociálny pracovník, pričom samotné vyhodnotenie prebieha za prítomnosti klienta a ďalších pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii opatrení.

u) opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre

Klienti centra majú vo všeobecnosti právo:

 • na dodržiavanie všetkých etických zásad práce sociálneho pracovníka, etických zásad práce psychológa, etických zásad centra a všetkých zásad týkajúcich sa najmä ochrany práv klientov, ochrany ich osobných údajov a zachovania dôvernosti zo strany všetkých pracovníkov centra
 • byť informovaní o všetkých právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z dohody alebo rozhodnutia o uložení opatrenia
 • pokiaľ majú s centrom spísanú dohodu – ukončiť odborný program a to v tom prípade, ak sú nenaplnené ich ciele a služby centra nevedú k očakávanému zlepšeniu ich životnej situácie, ak je odborná práca neefektívna, alebo ak sa klientom zásadne zmenila životná situácia
 • požiadať vopred o zmenu dohodnutého termínu
 • sťažovať sa na pracovníka a postupy práce ak mu nevyhovujú a to vedúcemu pracovníkovi pracoviska

Dieťa má právo:

 • na dieťa orientovaný, bezpečný priestor, kde deťom bude pod jednou strechou poskytnutá komplexná, špecializovaná pomoc zameraná na efektívne riešenie ich ohrozujúcej situácie a minimalizáciu negatívnych následkov na ich živote a zdraví
 • požiadať o pomoc
 • na vypočutie jeho problémov
 • požiadať o vysvetlenie, ak niečomu nerozumie alebo s niečím nesúhlasí
 • sťažovať sa, ak nie je spokojné s poskytovanými opatreniami a požiadať o nápravu alebo vysvetlenie
 • požiadať o zmenu vopred dohodnutého termínu

Zákonný zástupca dieťaťa / dospelá podporná osoba dieťaťa má právo:

 • dostať informácie o situácii dieťaťa a možnostiach jej riešenia

v) opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra,

Dieťa, ktoré je klientom DAC Náruč má povinnosť:

 • dodržiavať vopred dohodnuté termíny a úlohy
 • nepoškodzovať majetok a zariadenie DAC Náruč

Zákonný zástupca dieťaťa / dospelá podporná má povinnosť:

 • dodržiavať dohodnuté termíny a chodiť na dohodnuté stretnutia načas,
 • dopredu sa ohlásiť ak sa nemôže zúčastniť konzultácie a požiadať o zmenu termínu
 • dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z dohody o vykonávaní opatrení
 • nepoškodzovať majetok a zariadenie centra
 • dodržiavať zákaz vyhotovovania zvukového alebo audio-vizuálneho záznamu priestorov centra alebo konzultačných procesov, ktoré v ňom prebiehajú
 • prichádzať na stretnutia bez toho, aby bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok

Pri opakovanom nerešpektovaní povinnosti klientov stanovených v dohode môže dôjsť k zrušeniu dohody a to ústnym alebo písomným oznámením.

 

 

V Žiline dňa 23.11.2018

 

Mgr. Róbert Braciník, štatutár