Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

PROJEKT BLIŽŠIE K DEŤOM: ČO PRINIESOL A KAM NÁS POSUNUL

29. október 2015

Projekt sme realizovali od mája 2014 do októbra 2015 s cieľom  posilniť preventívne programy Náruče, zmapovať výskyt násilia v živote detí a v zvýšenej miere využívať možnosti internetu a sociálnych sietí na pomoc deťom ohrozeným násilím. Kľúčovými aktivitami projektu bola séria preventívnych seminárov pre žiakov 4. – 7. ročníkov základných škôl, realizácia prieskumu a zintenzívnenie kontaktu s deťmi prostredníctvom detskej …

Viac

Hľadáme nových kolegov do tímu

28. október 2015

V rámci rozvoja nových programov pre detiohrozené násilím hľadáme spolupracovníkov odhodlaných posilniť tím Náruče. Ide o nasledujúce pracovné pozície: profesionálny rodič: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174035/Profesionalny-rodic-detske-krizove-centrum psychologička – poradňa pre rodinu v kríze – zastupovanie za materskú dovolenku: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174008/Psycholog klinická psychologička do detského advokačného centra:  http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174022/Psycholog-klinicky-psycholog skúsený sociálny  pracovník do detského advokačného centra:  http://istp.sk/pracovna-ponuka/1176381/Socialny-pracovnik + ekonóm – účtovník: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1176380/Ekonom-uctovnik-administrativny-pracovnik Zaujemcovia, ktori disponuju potrebnou kvalifikaciou, nas …

Viac

Podporujeme kandidatúru Ondreja Galla

28. október 2015

TLAČOVÁ SPRÁVA Kandidátom Koalície pre deti Slovensko na post komisára pre deti je Ondrej Gallo. Koalícia podporuje kandidáta, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené predpoklady, ale čo je dôležitejšie dlhodobo sa venuje problémom detí a mladých ľudí a dokáže sa postaviť za každé dieťa, či mladého človeka, ktorí potrebujú pomoc. „Je dôležité, aby bol komisár schopný podporovať zmeny …

Viac

Prečo vítame schválenie Lanzarotského dohovoru

7. október 2015

Pred niekoľkými dňami (29.9.2015) Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, známym tiež ako Lanzarotský dohovor. V situácii, keď slovenská verejnosť v rozpore s realitou považuje sexuálne násilie na deťoch za niečo, k čomu tu dochádza len výnimočne, keď veľká časť pediatrov pripúšťa, že za desaťročia praxe nezaevidovali jediný prípad …

Viac

Náruč podporuje Výzvu k ľudskosti a ďalšie iniciatívy na pomoc utečencom

16. september 2015

V čase, keď sa desaťtisíce ľudí vydali na cestu plnú nástrah a neistôt, považujeme za dôležité, aby naša krajina prijala opatrenia poskytujúce utečencom pomoc rešpektujúcu ich životné potreby a ľudskú dôstojnosť. Veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi a je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené hladom, vyčerpaním, chorobami a inými útrapami. Práve teraz máme príležitosť vyjsť …

Viac

Náruč vracia deti domov

27. júl 2015

V Detskom krízovom centrum Náruč sme v júni ukončili projekt „Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím“, realizovaný od augusta 2013 a financovaný nórskym finančným mechanizmom. Cieľom projektu bolo zintenzívniť prácu s rodinami detí, pracovať s nimi v prirodzenom prostredí, čím sme chceli predísť umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti. Z dlhoročných skúseností z praxe vyvstala potreba …

Viac

Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors v Náruči ďalej vylepšujeme služby klientom

30. jún 2015

Od marca 2015 realizujeme v Detskom krízovom centre v Žiline a Poradenskom tréningovom centre v Čadci projekt s názvom „Pokračovanie v skvalitňovaní a rozširovaní odborných služieb OZ Náruč“. Vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme mohli doplniť materiálno – technické vybavenie pracovísk a zaviedli sme nové formy práce s klientmi. …

Viac

Správa o našej verejnej zbierke v Čadci

14. máj 2015

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme predbežnú správu  zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 04. 12. 2014 – 13. 12. 2014 /vrátane/ v čase od 9,00 hod. – 18,00 hod. výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použilo sa 8 pokladničiek. Zbierka …

Viac

Dokážu sa deti chrániť pred násilím?

23. apríl 2015

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie k deťom“, ktorého zámerom je priblížiť deťom problematiku násilia, naučiť ich, ako sa chrániť a kde vyhľadať pomoc. V rámci preventívnych seminárov  naše preventistky navštevujú základné školy v Žiline a okolí, komunikujú s deťmi a odovzdávajú im potrebné  informácie. Semináre vedieme hravou formou, s využitím  počítačových animácií. Pokúšame sa vtiahnuť deti do hier …

Viac

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

6. február 2015

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej výchovy. Mnohé argumenty proti tomu, aby deťom boli sprostredkované  znalosti z tejto oblasti, nás zaskočili. Naposledy z úst Antona Chromíka… V Náruči sa roky venujeme prevencii násilia na deťoch a sme presvedčení, že deti majú mať základné  informácie o rizikách sexuálneho zneužívani aj o možnostiach, …

Viac